Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zagospodarowanie przestrzenne X
  • Symbol

II OSK 1057/22 - Postanowienie NSA z 2022-05-30

jego interes prawny jednocześnie naruszając przepisy prawa. Wskazał, że pozostaje właścicielem działek nr [...] i [...], położonych w obrębie nr [...], które bezpośrednio...
skarżonego terenu i uchwalając skarżony plan miejscowy naruszyły interes prawny skarżącego nie uwzględniając sposobu zagospodarowania jego działek, a priori prowadząc...

II OSK 1940/10 - Wyrok NSA z 2010-12-02

również szczegółowo swój interes prawny we wniesieniu skargi uznając, że posiadają go mimo, iż nie są właścicielami żadnej nieruchomości objętej planem., W odpowiedzi na skargę Rada...
Miasta R. wniosła o jej oddalenie. Rada w szczególności podkreślił brak interesu prawnego skarżących we wniesieniu skargi oraz zaznaczyła, że zgodnie z ugruntowanym...

IV SA/Po 682/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-10-11

. (nr [...]) - orzekło o umorzeniu postępowania odwoławczego w stosunku do Z. N., H. N. i M. N. oraz E. S. i J. S., uznając, że odwołujący nie mają interesu prawnego w sprawie...
, z urządzoną zielenią, w tym z wysoką zielenią izolacyjną. Mimo dodatkowego wezwania do przedstawienia interesu prawnego w tej sprawie na gruncie u.p.z.p., żadne takie nowe...

IV SA/Wa 761/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-06

postępowania z odwołania M. organ wskazał, że pismem z 18 stycznia 2012 roku wezwano M. do wykazania się interesem prawnym w prowadzonym postępowaniu a jego stanowisko...
nie zawierając szczególnej regulacji, co oznacza konieczność odwołania się do ogólnych norm postępowania administracyjnego! (art. 28 K.p.a.). Ustalenie interesu prawnego...

IV SA/Po 246/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-06-02

o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), każdy czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem...
naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia, 3) zachowanie terminu do wniesienia skargi do sądu administracyjnego (dwa ostatnie punkty stanowią wymogi formalne dopuszczalności...

II OSK 1082/14 - Wyrok NSA z 2016-02-04

. uchwały., Nadto podniosła, że ww. uchwała narusza jej interes prawny, a także narusza wskazane przez nią przepisy ustaw. Podniosła, że pozostaje właścicielką działek...
Kodeksu postępowania administracyjnego. Dopiero naruszenie interesu prawnego lub uprawnienia otwiera drogę do merytorycznego rozpoznania (oceny) zaskarżonej uchwały. Ocena...

II OSK 1226/14 - Wyrok NSA z 2016-01-19

, bezspornym jest, że ma interes prawny w zaskarżeniu tej uchwały, gdyż w sposób realny ograniczone jej prawo własności. Wójt Gminy Dygowo postanowieniem z dnia [...] kwietnia...
(Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zm.). Stosownie do tego przepisu, każdy czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ...

IV SA/Po 1029/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-02-14

interesem prawnym w rozumieniu art. 25a cytowanej ustawy w sprawie objętej przedmiotem uchwały,, - istotne naruszenie trybu sporządzania planu - tj. art. 17 pkt 12 ustawy...
., Uzasadniając swój interes prawny skarżący podniósł, że jest współużytkownikiem wieczystym nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu V...

II SA/Wr 355/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-04-10

są w odległości 4 m od granicy działki z drogą, przez co uniemożliwiają jej poszerzenie., Strona wskazała również, że zaskarżona uchwała narusza jej interes prawny...
strona przeciwna wniosła o jej oddalenie, gdyż skarżąca nie wykazała, aby zaskarżona uchwała naruszała jej interes prawny. Wniesienie skargi w trybie 101 ust. 1 ustawy...

IV SA/Wa 368/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-24

również szczegółowo swój interes prawny we wniesieniu skargi uznając, że posiadają go mimo, iż nie są właścicielami żadnej nieruchomości objętej planem., W odpowiedzi...
podkreśliła w szczególności brak interesu prawnego skarżących we wniesieniu skargi oraz zaznaczyła, że zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem na skarżącym spoczywa...
1   Następne >   +2   +5   +10   100