Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych X

III FSK 1157/21 - Wyrok NSA z 2022-07-28

również wierzycielowi niebędącemu jednocześnie organem egzekucyjnym, a także podmiotowi, którego interes prawny lub faktyczny został naruszony w wyniku niewykonania obowiązku...
. Jako podstawę prawną powołano art. 151 ustawy z 30.08.2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2022 r. poz. 329 ze zm., dalej: p.p.s.a....

III FSK 1102/21 - Wyrok NSA z 2022-07-28

przysługuje również wierzycielowi niebędącemu jednocześnie organem egzekucyjnym, a także podmiotowi, którego interes prawny lub faktyczny został naruszony w wyniku niewykonania...
. Jako podstawę prawną powołano art. 151 ustawy z 30.08.2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2022 r. poz. 329 ze zm., dalej: p.p.s.a....

III FSK 1134/21 - Wyrok NSA z 2022-07-28

przysługuje również wierzycielowi niebędącemu jednocześnie organem egzekucyjnym, a także podmiotowi, którego interes prawny lub faktyczny został naruszony w wyniku...
. Jako podstawę prawną powołano art. 151 ustawy z 30.08.2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2022 r. poz. 329 ze zm., dalej: p.p.s.a....

I SA/Ol 745/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-01-27

z zabezpieczenia. Skarżący poinformował, że organ podatkowy nie rozpatrzył jeszcze jego wniosku o rozłożenie na raty zaległości podatkowych. Podkreślił, że interes społeczny przemawia...
interes strony i postanowieniami z 15 lipca 2021 r., 10 maja 2021 r. oraz 10 lutego 2021 r. zwalniał z zabezpieczenia wnioskowany składnik majątkowy. Aktualnie nie uległ...

I SA/Lu 597/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-02-16

wyczerpującego uzasadnienia faktycznego i prawnego., Następnie zawiadomieniem o zabezpieczeniu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego z 18 listopada 2020 r...
., sygn. akt I SA/Lu 34/21, WSA w Lublinie uchylił zaskarżone postanowienie. Zdaniem WSA, organ egzekucyjny i organ nadzoru pominęły w uzasadnieniu faktycznym i prawnym...

I SA/Ol 744/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-01-27

zabezpieczające tych środków należy jednakże rozpatrywać w kategorii niemoralnego i sprzecznego z interesem społecznym działania organu egzekucyjnego., W ramach uznania...
przejaw słusznego interesu społecznego, a skrajnie formalne podejście organu egzekucyjnego jest jawnym zaprzeczeniem takiego interesu., Strona skarżąca uiściła wpis od skargi...

I FSK 130/20 - Wyrok NSA z 2021-04-30

Polskiej porządkiem prawnym podczas gdy narusza ona konstytucyjną zasadę wolności gospodarczej uniemożliwiając Podatnikowi prowadzenie bieżącej działalności operacyjnej...
, zaś dokonanie zabezpieczenia następuje na mocy arbitralnej decyzji urzędniczej, bez zapewnienia właściwej ochrony interesów Spółki, a nadto przepisy o zabezpieczeniu...

I SA/Sz 541/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-11-30

zawiera zarówno uzasadnienie faktyczne jak i prawne., W treści decyzji organ I instancji wskazał i omówił powody zabezpieczenia, opierając się na ustaleniach kontroli...
informacji uzyskanych przez niego w związku z udzielaniem pomocy prawnej kontrolowanemu podmiotowi, tj. informacji objętych tajemnicą adwokacką;, 2) art. 1091 § 1 i § 2...

III FSK 2979/21 - Wyrok NSA z 2022-08-18

postępowania skarżący nawiązał do art. 156 § 1 pkt 3 i 5 u.p.e.a., a mianowicie do podania treści obowiązku podlegającego zabezpieczeniu, podstawy prawnej tego obowiązku...
postępowania w sposób podważający zaufanie do organów, polegające na kierowaniu sic wyłącznie interesem fiskalnym z pominięciem uzasadnionych interesów skarżącej., Mając...

III FSK 3056/21 - Wyrok NSA z 2022-08-18

postępowania skarżący nawiązał do art. 156 § 1 pkt 3 i 5 u.p.e.a., a mianowicie do podania treści obowiązku podlegającego zabezpieczeniu, podstawy prawnej tego obowiązku...
postępowania w sposób podważający zaufanie do organów, polegające na kierowaniu sic wyłącznie interesem fiskalnym z pominięciem uzasadnionych interesów skarżącej., Mając...
1   Następne >   +2   5