Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X
  • Skarżony
  • Symbol

I OSK 798/06 - Wyrok NSA z 2007-04-17

ustanowiony kurator spadku, który reprezentował interesy spadkobierców, a zatem wobec braku ustalenia następców prawnych przez sąd powszechny reprezentantem wszystkich...
, kto ma w tym interes prawny. Interes prawny ma charakter materialnoprawny, oparty więc jest na normach administracyjnego prawa materialnego, gdzie musi istnieć norma prawa przewidująca...

III SA/Kr 663/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-04-15

mówiące o tym, że jako właściciele działki, która znajduje się w określonej odległości od działki będącej przedmiotem w/w decyzji posiadają interes prawny do wystąpienia...
z wniosku S. S. Nie wykazali bowiem by posiadali interes prawny w tym postępowaniu lub obowiązek, o których mowa w art. 28 kpa. Przede wszystkim nieruchomość Państwa P...

II OSK 475/07 - Wyrok NSA z 2008-04-24

. w obszarze objętym decyzją Wojewody M. z dnia [...] a więc nie ma obecnie interesu prawnego w sprawie., A. K. wniósł odwołanie od ww. decyzji Wojewody z dnia...
z dnia [...], zn. [...] utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję Wojewody M. z dnia [...] wskazał, że skarżący nie posiada interesu prawnego w rozumieniu art. 28 k.p.a....

II SA/Gl 359/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-10-29

, kto ma w tym interes prawny .... Organ, który wydał decyzję w pierwszej instancji nie ma interesu prawnego we wniesieniu skargi do sądu administracyjnego na decyzję organu drugiej instancji...
porozumienia, wyłącza możliwość dochodzenia przez tę jednostkę jej interesu prawnego w trybie postępowania administracyjnego, czy też sądowoadministracyjnego. Gmina...

II GSK 483/08 - Wyrok NSA z 2008-12-12

koniecznością ubiegania się o takie zezwolenie jego interes prawny jest uzasadniony., W odpowiedzi na powyższe pismo Wójt Gminy L. poinformował skarżącego, że z treści...
na uchwałę lub zarządzenie organu gminy ma nie tylko mieszkaniec tej gminy, której organ podjął kwestionowaną uchwałę lub wydał zarządzenie, ale każdy, czyj interes prawny...

I OSK 2219/17 - Wyrok NSA z 2018-06-06

w ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454, ze zm.), interes prawny, a tym samym przymiot strony w postępowaniu w sprawie wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów...
postępowania, czego Sąd pierwszej instancji nie uczynił uznając, że organy w ogóle nie dokonały oceny interesu prawnego skarżącego w oparciu o konkretne okoliczności...

II SA/Kr 78/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-04-08

, utraciły interes prawny (i obowiązek) w prowadzonym postępowaniu w sprawie budowy budynku mieszkalnego na działce nr [...] w W. Ustalając strony postępowania PINB w T...
interesu prawnego ani obowiązku w sprawie prowadzenia robót budowlanych przy budowie budynku mieszkalnego na działce nr [...] w W. w dacie rozstrzygania sprawy zakończonej...

II FSK 4064/14 - Wyrok NSA z 2017-02-23

trzecia, o której mowa w art. 110-117b, która z uwagi na swój interes prawny żąda czynności organu podatkowego, do której czynność organu podatkowego się odnosi...
lub której interesu prawnego działanie organu podatkowego dotyczy. Badając legitymację procesową do występowania przez skarżących z wnioskiem o wznowienie postępowania...

I SA/Go 918/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-02-19

z powództwa cywilnego o zapłatę kwoty nie odprowadzonych zaliczek, którą to sąd powszechny zasądził. Uzasadniało to, zdaniem wnioskującej, interes prawny z art. 133 § 1 ustawy...
przez odmówienie jej statusu strony, pomimo interesu prawnego w rozstrzygnięciu sprawy odpowiedzialności płatnika, oraz naruszenie art. 240 § 1 pkt 4 i pkt 5 243 § 3 Ordynacji...

II SA/Kr 462/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-11-05

w sprawie wznowienia postępowania zakończonego wskazaną wyżej decyzją. Organ I instancji uznał bowiem, że wnioskodawca nie dysponuje interesem prawnym w tej sprawie...
. Podał m.in. że o interesie prawnym (przymiocie strony) decydują okoliczności związane z rodzajem, rozmiarem oraz stopniem i zakresem oddziaływania zamierzonej inwestycji...
1   Następne >   +2   +5   +10   69