Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X
  • Symbol

II SO/Bk 12/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-02-14

prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów...
do wniesienia skargi (art. 50 § 2 p.p.s.a.)., W tym miejscu wyjaśnić należy, iż legitymacja do złożenia skargi została oparta na kryterium interesu prawnego, co oznacza...

II OZ 1339/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-18

na wezwanie do wykazania interesu prawnego z dnia 30 października 2013 r. wraz z załącznikami, a nadto o zasądzenie kosztów postępowania. Pełnomocnik wskazał, że WSA w Poznaniu...
, że Starosta nie przekazał pisma W.P. - odpowiedzi na wezwanie do wykazania interesu prawnego z dnia [...] października 2013 r. wraz z załącznikami, do czego był zobowiązany...

II SA/Po 813/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-08-22

prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi. W świetle art. 50 § 1 i 2 p.p.s.a. uprawnionym do wniesienia skargi, a więc skarżącym, jest każdy, kto ma w tym interes prawny...
jest strona skarżąca - 'A', pod warunkiem posiadania interesu prawnego. Z kolei warunkiem wniesienia skargi w trybie art. 154 p.p.s.a. jest posiadanie przez wnoszącego skargę...

II OSK 2828/13 - Wyrok NSA z 2014-06-10

sądowoadministracyjnego, ponieważ nie posiada własnego interesu prawnego w sprawie stanu technicznego budynku. Interes taki posiada jedynie Wspólnota Mieszkaniowa...
art. 50 § 1 P.p.s.a. uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie...

I OSK 1828/20 - Wyrok NSA z 2024-01-19

i niewłaściwe zastosowanie polegające na uznaniu przez Sąd I instancji, że skarżący a priori mają interes prawny w sprawie nieważnościowej, legitymujący ich do zainicjowania...
przysługuje interes prawny w sprawie nieważnościowej oraz przyjęciu istnienia tego interesu w sposób aprioryczny, co skutkowało wydaniem orzeczenia merytorycznego...

II SA/Lu 705/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-11-09

2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270) uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator...
, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała...

I OSK 2355/16 - Wyrok NSA z 2017-02-17

. W uzasadnieniu wyroku Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że kluczowym zagadnieniem jest kwestia interesu prawnego w postępowaniu prowadzonym przez organ administracji...
może dotyczyć choćby hipotetycznie interesu prawnego właścicieli lokali;, 3/ art. 28 K.p.a. w zw. z art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. poprzez ich niezastosowanie polegające...

II SA/Wa 1788/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-27

ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania. Postanowienie o umorzeniu...
się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego. W sprawie nie został również zgłoszony udział osoby mającej interes prawny w uzyskaniu...

IV SO/Gl 19/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-09-10

, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów...
organizacje społeczne, choćby nie posiadały osobowości prawnej, w zakresie ich statutowej działalności w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób., Rada pedagogiczna...

I OZ 493/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-18

, ponieważ nie są nakierowane na obronę jego interesu prawnego, a zatem stanowią nadużycie przysługującego mu prawa do terminowego załatwienia jego sprawy. Co więcej, postępowanie skarżącego...
, ponieważ nie są nakierowane na obronę jego interesu prawnego, a zatem stanowią nadużycie przysługującego mu prawa do terminowego załatwienia sprawy. Do nadużycia prawa dochodzi...
1   Następne >   +2   +5   +10   56