Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wyłączenie sędziego X
  • Skarżony
  • Symbol

III SO/Gd 5/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-03-07

, że wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego. Interes prawny, legitymujący stronę (uczestnika) postępowania, wywodzi się z prawa materialnego; chodzi o prawo...
lub obowiązek podlegające konkretyzacji w postępowaniu administracyjnym. Innymi słowy, stwierdzenie istnienia interesu prawnego wymaga ustalenia związku o charakterze...

III SO/Gd 3/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-03-07

w postępowaniu administracyjnym, jednakże pod warunkiem, że wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego. Interes prawny, legitymujący stronę (uczestnika...
interesu prawnego wymaga ustalenia związku o charakterze materialnoprawnym między obowiązującą normą prawa a sytuacją prawną konkretnego podmiotu prawa, polegającego...

III SO/Gd 6/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-03-07

tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego. Interes prawny, legitymujący stronę (uczestnika) postępowania, wywodzi się z prawa materialnego; chodzi o prawo lub obowiązek...
podlegające konkretyzacji w postępowaniu administracyjnym. Innymi słowy, stwierdzenie istnienia interesu prawnego wymaga ustalenia związku o charakterze...

III SO/Gd 4/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-03-07

udziału w postępowaniu administracyjnym, jednakże pod warunkiem, że wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego. Interes prawny, legitymujący stronę...
istnienia interesu prawnego wymaga ustalenia związku o charakterze materialnoprawnym między obowiązującą normą prawa a sytuacją prawną konkretnego podmiotu prawa...

II GSK 877/09 - Wyrok NSA z 2010-11-25

r. przedstawiła przepisy uzasadniające jej zdaniem interes prawny, w rozumieniu art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t....
ją decyzję organu pierwszej instancji., W uzasadnieniu Sąd wskazał, że interes prawny Spółki, w rozumieniu art. 28 K.p.a., powinien zostać oceniony w świetle przepisów...

II SAB/Bk 8/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-11-22

- w której oddalając skargę odmówiła przyznania interesu prawnego, w pozwoleniu na budowę (ww. wyrok został uchylony przez NSA wyrokiem z dnia 9.06.2005 r. II OSK 208/06), II SA/Bk...
na gnojownicę, bezpodstawnie twierdząc o braku interesu prawnego. Zdaniem skarżącej, w związku z tym, że sędzia w wadliwym orzeczeniu w sprawie II SAB/Bk 48/08 nie dostrzegła...

II OZ 1157/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-08

51/05 - w której oddalając skargę odmówiła przyznania interesu prawnego w pozwoleniu na budowę (ww. wyrok został uchylony przez NSA wyrokiem z dnia 9 czerwca 2005 r. II...
w sprawie rozbiórki obiektu budowlanego, bezpodstawnie wywodząc o braku interesu prawnego. Zdaniem skarżącej, w związku z tym, że sędzia w wadliwym orzeczeniu w sprawie...

IV SAB/Gl 59/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-06-10

skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego (art. 33 § 1 w zw. z art. 12 p.p.s.a.), osoba, która nie brała udziału w postępowaniu...
wskazać należy, że zgodnie z art. 50 § 1 p.p.s.a. uprawnionym do wniesienia skargi, a zatem skarżącym jest każdy, kto ma w tym interes prawny. Mając na względzie powołane...

II OSK 2563/12 - Postanowienie NSA z 2014-03-13

, który to interes prawny jego zdaniem został naruszony. Jak wskazuje się w orzecznictwie, naruszenie to musi mieć charakter bezpośredni i realny (zob. wyrok NSA z dnia 11 maja 2006 r...
., sygn. akt II OSK 145/06). Wykładnia zawartego w art. 101 ust. 1 ww. ustawy pojęcia 'interes prawny', jako indywidualny interes prawny określony przez konkretną normę...

II SA/Bk 32/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-03-06

, przesądzono kwestię występowania po jej stronie interesu prawnego w sprawach dotyczących zabudowy działki nr [...] w I., Wyjaśniając motywy zgłoszenia wniosku o wyłączenie...
on brać udziału w żadnej sprawie dotyczącej obiektów budowlanych na działce nr [...] we wsi I. Błędnie wzywał ją także jako członek SKO do wykazania interesu prawnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   77