Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Wa 2195/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-14

jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących...
interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Uprawnionym do wniesienia skargi jest również inny podmiot, któremu ustawy przyznają prawo...

VI SA/Wa 4106/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-11

z uwagi na fakt, że skarżąca nie była stroną postępowania administracyjnego oraz brak interesu prawnego po stronie Spółki. Dodatkowo organ podniósł, że wniosek skarżącej...
skarżącej, gdyż nie dotyczą jej interesu prawnego., W piśmie z dnia 10 czerwca 2015 r. stanowiącym odpowiedź na wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji S...

VI SA/Wa 4043/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-11

w postępowaniu administracyjnym i nie legitymuje się interesem prawnym. W uzasadnieniu odpowiedzi organ zauważył również, że złożony przez skarżącą wniosek o wstrzymanie wykonania...
się o odrzucenie przedmiotowego wniosku z uwagi na jego niedopuszczalność spowodowaną brakiem interesu prawnego po stronie skarżącej a na wypadek nieodrzucenia wniosku...

II SA/Gd 436/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-03-25

, na której ma miejsce budowa, w związku z czym ma oczywisty interes prawny. Wnioskodawca podniósł, że po odstąpieniu przez skarżącą spółkę od umowy przedwstępnej przeniesienia własności...
jej interesu prawnego. Tylko przepisy prawa materialnego, stanowiąc podstawę interesu prawnego, stwarzają określonemu podmiotowi legitymację procesową strony...

I SA/Wa 2549/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-12

postępowanie zażaleniowe przyjmując, że spółka ta nie ma interesu prawnego w sprawie., Skargę na postanowienie SKO umarzające postepowanie zażaleniowe złożyła P. S.A. w G...
administracyjnej, nie ma interesu prawnego w postepowaniu dotyczącym wykonalności ww decyzji., Zgodnie z art. 28 kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego...

I OSK 1157/08 - Wyrok NSA z 2009-03-04

o samorządzie gminnym. daje legitymację do zaskarżenia uchwały organu gminy do sądu każdemu, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone tą uchwałą, zatem przesłanką...
skargi jest naruszenie indywidualnego interesu prawnego skarżącego. W przedmiotowej sprawie skarżący źródła swego interesu prawnego, naruszonego zaskarżoną uchwałą...

II SA/Łd 510/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-09-25

o zwrot wywłaszczonych nieruchomości oznaczonych nr ewid. 172/2, 172/3, obręb [...], miasto B. jest w toku. Ponadto, wnioskodawczyni wywodzi swój interes prawny z przepisu...
w sprawie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości nie przesądza o istnieniu po jej stronie interesu prawnego do udziału w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę...

I SA/Wa 2550/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-12

[...] sierpnia 2013r. umorzyło postępowanie zażaleniowe przyjmując, że spółka, jako nie występująca w księdze wieczystej, nie ma interesu prawnego w sprawie., Skargę...
tego postępowania zakończonego wydaniem ostatecznej decyzji administracyjnej, nie ma interesu prawnego w postępowaniu dotyczącym jej wykonalności., Zgodnie z art. 28 kpa...

I SA/Lu 238/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-10-07

., Podzielając zarzut, iż w stanie prawnym 2008 roku przesłanką wstrzymania wykonania decyzji zgodnie z art.224 § 2 ordynacji podatkowej był 'ważny interes strony...
administracyjnymi stanowi, iż uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna...

II SA/Bk 126/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-03-16

uznał, iż użytkownicy ogródków działkowych na przedmiotowej nieruchomości nie mogą być uczestnikami postępowania. Użytkownicy działek nie wykazali bowiem interesu prawnego...
, iż użytkownicy ogródków działkowych na spornej nieruchomości nie wykazali interesu prawnego w postępowaniu sądowym, a także egzekucyjnym, a zatem nie mogą być uczestnikami...
1   Następne >   +2   +5   +10   100