Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wodne prawo X
  • Symbol

II SA/Sz 591/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-12-03

. Świadczy to o istnieniu jego interesu prawnego w stwierdzeniu nieważności zaskarżonej decyzji. Powołując się na wyrok z dnia 3.04.2014 r., w sprawie sygn. akt I SA/Sz 302714...
Przedsiębiorstwo podniosło, iż Wojewódzki Sąd Administracyjny nie miał wątpliwości co do istnienia interesu prawnego skarżącego Przedsiębiorstwa w zaskarżeniu wyniku...

II OSK 2689/13 - Wyrok NSA z 2015-06-11

sprawy o legitymacji M. M. do wniesienia odwołania może decydować wyłącznie to czy zakres rozstrzygnięcia obejmuje bezpośrednio sferę jego interesu prawnego...
lub obowiązku. Interes prawny, o którym mowa w art. 28 K.p.a. może zostać wyprowadzony tylko z przepisów prawa materialnego, a więc z normy prawa, która stanowi podstawę ustalenia...

II OSK 2673/15 - Wyrok NSA z 2017-06-21

, że przyczyną umorzenia postępowania odwoławczego było stwierdzenie, że wnoszący odwołanie L. S. nie posiada interesu prawnego do występowania w niniejszej sprawie w charakterze...
strony. Kolegium podkreśliło, że pojęcie interesu prawnego ma charakter materialnoprawny co oznacza, że dla wykazania takiego interesu konieczne jest wskazanie normy...

IV SA/Wa 405/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-06-24

w postępowaniu zakończonym wydaniem zaskarżonej decyzji podkreślił, iż nie ma on interesu prawnego w opisanym postępowaniu., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył...
), uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny. Stanowi on zatem warunek dopuszczalności skargi (art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a.), Ocenę interesu prawnego...

II SA/Rz 40/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-04-26

podmiotów:, - każdemu, kto ma w tym interes prawny, oraz, - w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób prokuratorowi, Rzecznikowi Praw Obywatelskich i organizacji...
społecznej, jeśli sprawa mieści się w, zakresie jej statutowej działalności i brała udział w postępowaniu administracyjnym., Kryterium 'interesu prawnego', na którym oparta...

II SA/Gd 728/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-04-23

tym, że decyzja dotyczy także interesu prawnego właściciela tych urządzeń dając mu przymiot strony w rozumieniu art. 28 k.p.a. Postępowanie musiało zatem zostać wznowione...
konieczność wydatkowania na te cele określonych środków finansowych. Skarżąca nie zgodziła się z twierdzeniem Kolegium, że interes prawny Z. W. ma charakter nadrzędny...

II SA/Wr 56/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-03-03

lipca 2015 r. wezwano pełnomocnika skarżącego do wykazania interesu prawnego, na podstawie którego wnioskodawca byłby uprawniony do wystąpienia z żądaniem cofnięcia...
w/w pozwolenia wodnoprawnego. W odpowiedzi strona wskazała, iż wywodzi swój interes prawny z faktu położenia należącej do niego nieruchomości w bezpośrednim sąsiedztwie działek...

II OSK 1414/16 - Wyrok NSA z 2016-12-21

., Jak wynika dalej z przytoczonego w wyroku stanu faktycznego sprawy, pismem z dnia 7 lipca 2015 r. wezwano pełnomocnika skarżącego do wykazania interesu prawnego, na podstawie...
którego byłby on uprawniony do wystąpienia z żądaniem cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego. W odpowiedzi wskazano, że wnioskodawca wywodzi swój interes prawny z faktu...

IV SA/Wa 1163/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-31

się na interesie prawnym, bowiem na podstawie uchylonego rozporządzenia nie nabył on indywidualnego prawa, którego ochronę zapewniają przepisy prawa., W skardze, która wpłynęła...
z [...] stycznia 2008 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w W. narusza jego interes prawny, bowiem uchylone nim rozporządzenie z [...] maja 2007 r., umożliwiało...

IV SA/Wa 718/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-14

., Skarga Fundacji [...] w S. podlega odrzuceniu z uwagi na brak interesu prawnego do wniesienia skargi., Zgodnie z art. 50 § 1 P.p.s.a. uprawnionym do wniesienia skargi...
jest każdy, kto ma w tym interes prawny oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób...
1   Następne >   +2   +5   +10   100