Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Własność przemysłowa X

VI SA/Wa 1165/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-03

a) i c) i art. 139 ust. 2 Konwencji o Patencie Europejskim z dnia 5 października 1973 r. (w brzmieniu nadanym Aktem rewidującym z 2000 r.)., Uzasadniając interes prawny...
wnioskodawca stwierdził, że w orzecznictwie i literaturze przedmiotu nie budzi wątpliwości, iż źródłem interesu prawnego w sprawach z zakresu własności przemysłowej jest m. in...

VI SA/Wa 678/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-18

, W uzasadnieniu interesu prawnego wnioskodawca stwierdził, że przepisy p.w.p. nie definiują na własny użytek pojęcia interesu prawnego i dlatego w postępowaniu spornym dotyczącym...
unieważnienia patentu ma wprost zastosowanie przepis art. 28 k.p.a., a według tego przepisu stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy...

VI SA/Wa 1036/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-03

wyłącznego w całości, z kolei istnienie interesu prawnego wywiódł z okoliczności wystosowania przez uczestnika listów, w których zarzucono skarżącemu naruszenie praw...
w sprawie, powtórnie zakwestionował istnienie interesu prawnego po stronie skarżącego, podając, że przywołane przez skarżącego pisma, z których uczestnik wywodził swój interes...

VI SA/Wa 2013/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-17

ust. 3 p.w.p., Uzasadniając swój interes prawny w żądaniu unieważnienia spornego prawa wnioskodawca wskazywał, że materialnoprawną podstawą interesu prawnego strony...
wcześniejszego spornego prawa ochronnego. Powyższe okoliczności, zdaniem wnioskodawcy, świadczą o jego interesie prawnym w żądaniu unieważnienia spornego prawa, pomimo...

VI SA/Wa 2012/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-17

w związku z art. 315 ust. 3 p.w.p., Uzasadniając swój interes prawny w żądaniu unieważnienia spornego prawa wnioskodawca wskazywał, że materialnoprawną podstawą interesu...
z uwagi na istnienie wcześniejszego spornego prawa ochronnego. Powyższe okoliczności, zdaniem wnioskodawcy, świadczą o jego interesie prawnym w żądaniu unieważnienia...

VI SA/Wa 1066/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-04

interesu prawnego po stronie wnioskodawcy, a nadto podkreślił, że znaki towarowe ION i ION WEST zostały zgłoszone z późniejszym pierwszeństwem niż znaki towarowe LION...
towarowego ingeruje w sferę przysługujących mu praw lub uniemożliwia mu tych praw wykonywanie. W ocenie wnioskodawcy posiada on zatem interes prawny w przedmiotowej sprawie...

VI SA/Wa 625/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-26

, alternatywnie art. 129 ust. 1 pkt 2 P.w.p. w zakresie krzyżówek oraz w zakresie czasopism i książek z krzyżówkami. W uzasadnieniu interesu prawnego Wnioskodawca podniósł...
, że decyzją z [...] marca 2013 r., sygn. [...] oddalił wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na sporny znak towarowy. Stwierdził, że Wnioskodawca posiada interes prawny...

VI SA/Wa 1153/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-04

., Uzasadniając interes prawny w domaganiu się unieważnienia patentu na sporny wynalazek wnioskodawca wskazał, że zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej...
patent może być unieważniony w całości lub w części na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny. Wnioskodawca wskazał, że ponieważ przepisy ustawy Prawo własności...

VI SA/Wa 2690/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-10

oraz niespełnienie przepisów § 6 i § 7 ust. 1 Zarządzenia Prezesa UPRP z dnia 23 maja 1993 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych., Wnioskodawca swój interes prawny...
. oraz przyznał wnioskodawcy firmie E. S.A. z G. kwotę 2000 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania., W uzasadnieniu decyzji interes prawny wnioskodawcy w domaganiu...

VI SA/Wa 2558/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-21

., Uprawniony zakwestionował interes prawny wnioskodawcy podnosząc, że interes ten musi być aktualny. Stwierdził, że przedmiotowe prawo wyłączne wygasło [...] marca 2006 r. zatem...
interesu prawnego nie mogą uzasadniać żadne zdarzenia istniejące lub odnoszące się do przyszłości. W szczególności wolność działalności gospodarczej wnioskodawcy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100