Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Właściwość sądu X
  • Symbol

II GSK 1205/22 - Postanowienie NSA z 2022-10-28

), i stwierdził, że skarżąca nie dowiodła naruszenia uchwałą Zarządu Powiatu jej własnego, indywidualnego i aktualnego interesu prawnego. Sąd stanął na stanowisku, zgodnie...
na jej charakter (niewiążąca opinia) nie mogła naruszyć interesu prawnego skarżącej, a w konsekwencji nie była ona legitymowana do wniesienia skargi na podstawie art. 87 ust...

II OSK 1460/05 - Postanowienie NSA z 2006-02-09

zawodowych w zw. z art. 50 ( 1 i ( 2 ppsa wobec pominięcia okoliczności, iż skargę może wnieść nie tylko osoba mająca interes prawny do jej złożenia. ale również inny podmiot...
też okres trwania kadencji organów okręgowej izby. Interes prawny w zaskarżeniu uchwały Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa mają więc członkowie likwidowanej...

II OSK 1459/05 - Postanowienie NSA z 2006-01-31

określonych funkcji w organach. Ustawa określa też okres trwania kadencji organów okręgowej izby. Interes prawny w zaskarżeniu uchwały Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby...
z mocy przepisów prawa. Przepis ten stanowi samodzielną podstawę prawną wnoszenia skarg do sądu administracyjnego nie odwołując się do pojęcia 'interesu prawnego...

II OSK 1461/05 - Postanowienie NSA z 2006-01-31

ustawy o samorządach zawodowych w zw. z art. 50 ( 1 i ( 2 ppsa wobec pominięcia okoliczności, iż skargę może wnieść nie tylko osoba mająca interes prawny do jej złożenia...
. Ustawa określa też okres trwania kadencji organów okręgowej izby. Interes prawny w zaskarżeniu uchwały Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa...

II SA/Op 388/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-10-19

naprawienia szkody na zasadach ogólnych., Skarżący wywiódł, że art. 101a ust. 2 u.s.g. przewiduje, że każdy kogo interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone...
naruszają jego interesy prawne i uprawnienia w zakresie posiadanej własności. Regulacja art. 101 a ust. 2 u.s.g. przewiduje, że sąd administracyjny w wyroku na skargę z art. 101...

II FZ 20/17 - Postanowienie NSA z 2017-01-27

w sprawie z 22 grudnia 2016 r., II FZ 889/16, że uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny (art. 50 § 1 p.p.s.a., pominięto drugą część...
administracyjnych przyjmuje się, że interes prawny musi mieć oparcie w przepisach prawa. O jego posiadaniu można mówić wówczas, gdy istnieje przepis prawa powszechnie...

II FZ 889/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-22

, kto ma w tym interes prawny (art.50 § 1 p.p.s.a., pominięto drugą część przepisu, bowiem nie ma ona znaczenia dla tej sprawy), jak również inny podmiot, któremu ustawy przyznają...
takie uprawnienie (art.50 § 2 p.p.s.a.). W orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się, że interes prawny musi mieć oparcie w przepisach prawa. O jego posiadaniu...

II FZ 888/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-22

, kto ma w tym interes prawny (art.50 § 1 p.p.s.a., pominięto drugą część przepisu, bowiem nie ma ona znaczenia dla tej sprawy), jak również inny podmiot, któremu ustawy przyznają...
takie uprawnienie (art.50 § 2 p.p.s.a.). W orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się, że interes prawny musi mieć oparcie w przepisach prawa. O jego posiadaniu...

II GSK 1613/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-20

na interes prawny skarżących, co doprowadziło WSA do odmowy uwzględnienia skargi wskutek błędnego przyjęcia, że akt Kuratora Okręgowego z dnia [...] stycznia 2013 r...
. nie wpływa na prawa i obowiązki skarżących,, art. 50 § 1 p.p.s.a. poprzez pominięcie interesu prawnego skarżących we wniesieniu skargi, podczas gdy interes prawny skarżących...

I OSK 1782/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-01

prawnego warunkującego wszczęcie postępowania administracyjnego w celu załatwienia sprawy poprzez wydanie decyzji. Interes prawny nie jest zaś tożsamy z interesem...
publicznej, a dostać się można tylko przez działkę nr 319/6. W takim stanie prawnym nieuprawnione jest twierdzenie sądu pierwszej instancji o braku interesu prawnego skarżącego...
1   Następne >   +2   +5   8