Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uprawnienia do wykonywania zawodu X
  • Symbol

VI SA/Wa 1758/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-10

w postępowaniu o powołaniu na stanowisko komornika sądowego rewiru [...] przy Sądzie Rejonowym w M. Jego interesu prawnego nie można wyprowadzić z faktu...
- w ocenie skarżącego - przysługuje mu status strony., Niezgodne z prawem powołanie na stanowisko komornika J. S. naruszyło jego interes prawny., Decyzją z dnia...

VI SA/Wa 160/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-05-13

stron postępowania w tym przedmiocie. W tym zakresie konieczne jest zatem odwołanie się do treści art. 28 kpa., . Minister podzielił pogląd, że interes prawny oznacza...
administracyjna) może mieć wpływ na sytuację prawną tego podmiotu w zakresie prawa materialnego. Interes taki powinien być bezpośredni, konkretny, realny i znajdować...

VI SA/Wa 164/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-08

. Minister Sprawiedliwości odmówił uwzględnienia powyższego wniosku uznając, że skarżąca nie ma interesu prawnego w rozumieniu art. 28 k.p.a. w domaganiu się dopuszczenia...
, gdy posiada ona interes prawny w uczestniczeniu w postępowaniu. W przypadku uchylenia decyzji o jej odwołaniu przez sąd, od wyniku tego postępowania zależy możliwość...

VI SA/Wa 1111/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-09-05

faktyczną brak legitymacji do wniesienia przez skarżącego żądania wszczęcia postępowania w tym przedmiocie tj. brak interesu prawnego., Pismem z 12 listopada 2021 r...
uznanie, że J. K. nie posiada przymiotu strony postępowania administracyjnego z uwagi na brak interesu prawnego, oraz naruszenie § 6 pkt 1 ust. 2 oraz § 12 ust. 1 pkt 3...

II GSK 1558/12 - Wyrok NSA z 2014-02-19

w rozumieniu art. 28 k.p.a. Zdaniem organu skarżąca nie ma interesu prawnego w złożeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, ponieważ żaden przepis administracyjnego prawa...
, stwierdzając, że skarżąca nie posiada interesu prawnego pozwalającego jej skutecznie wnieść wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji Ministra Sprawiedliwości...

II GSK 938/12 - Wyrok NSA z 2013-11-13

. 28 k.p.a. Zdaniem organu skarżąca nie ma interesu prawnego w złożeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, ponieważ żaden przepis administracyjnego prawa materialnego...
można uznać jedynie podmiot posiadający indywidualny interes prawny, natomiast sprawy o powołanie na stanowisko notariusza (asesora notarialnego) nie dotyczą indywidualnego...

II GSK 430/08 - Wyrok NSA z 2008-10-21

stroną w postępowaniu administracyjnym jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes...
skarżącego i skarżący posiada interes prawny w rozstrzygnięciu przedmiotowej sprawy oraz art. 64 § 1 k.p.a. w związku z art. 194 ust. 1 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r...

II GSK 3145/15 - Wyrok NSA z 2017-08-29

) przez ich niezastosowanie, podczas gdy przepisy te wskazują na konkretne prawa i obowiązki izby notarialnej, na które wpływa wydana decyzja, co uzasadnia przyznanie Izbie interesu prawnego...
notarialny ma interes prawny do działania w charakterze strony. Statusu samorządu notarialnego jako strony postępowania nie można również wywodzić z art. 17 ust. 1 Konstytucji...

VI SA/Wa 1853/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-18

, iż podmiot ten nie ma w danej sprawie indywidualnego interesu prawnego lub obowiązku, to winien wydać wówczas decyzję o umorzeniu postępowania odwoławczego na podstawie...
strony - wówczas rozpozna wniosek merytorycznie. W każdym przypadku jednak, jak uznała strona skarżąca, ustalenie interesu prawnego wnoszącego odwołanie lub zażalenie powinno...

VI SA/Wa 311/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-08

w rozumieniu art. 28 k.p.a. Zdaniem organu skarżąca nie ma interesu prawnego w złożeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, ponieważ żaden przepis administracyjnego prawa...
można uznać jedynie podmiot posiadający indywidualny interes prawny, natomiast sprawy o powołanie na stanowisko notariusza (asesora notarialnego) nie dotyczą indywidualnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   62