Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ulgi podatkowe X

I SA/Kr 817/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-09-19

lub rozłożenie na raty należności cywilnoprawnych. Powołując się na treść art. 28 K.p.a., podniosła, iż jest niewątpliwie osobą, której interesu prawnego dotyczy...
doktryny i orzecznictwa odnośnie stosowania tego przepisu. Następnie przywołało treść art. 28 K.p.a. i wskazało, że pod pojęciem interes prawny należy rozumieć interes...

I SA/Ol 369/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-07-04

związku między sferą indywidualnych praw i obowiązków podmiotu skarżącego a kwestionowanym aktem, skutkującym naruszeniem jego interesu prawnego. Brak legitymacji...
do wniesienia skargi wynika z braku interesu prawnego (art. 50 § 1 p.p.s.a.), który jest instytucją prawa materialnego. Brak legitymacji czynnej, co do zasady, skutkuje zatem...

I SA/Gl 524/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-11-30

do wniesienia skargi do sądu administracyjnego w myśl art. 50 § 1 p.p.s.a. jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja...
społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Ponadto stosownie...

III FZ 497/21 - Postanowienie NSA z 2021-09-01

organu, którego działania dotyczy skarga, wskazanie numeru i daty zaskarżonego aktu, określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego, podanie numeru PESEL skarżącego...
lipca 2020 r. Skarżący nie odpowiedział na wezwanie sądu. W szczególności nie określił naruszenia prawa lub interesu prawnego, nie podał numeru PESEL, ani nie uiścił wpisu...

II SA/Bd 1413/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-03-02

Skarżącego prawa do wywodzenia swojego interesu prawnego z zawartego we wrześniu 2006 r. Porozumienia, a tym samym narusza art. 7 k.p.a. oraz art. 2 i 7 Konstytucji...
te przesłanki z sytuacją nadzwyczajną i losową pozbawia Skarżącego prawa do wywodzenia swojego interesu prawnego z zawartego we wrześniu 2006 r. Porozumienia, a tym samym...

II FSK 435/11 - Wyrok NSA z 2012-09-20

pojęcia interesu prawnego wyłącznie do szkód poniesionych w wyniku klęsk żywiołowych, nadzwyczajnych zdarzeń i szczególnych okoliczności osłabiających zdolności płatnicze...
., Za nietrafny Sąd uznał zarzut naruszenia art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej przez to, że 'zawęził pojęcie interesu prawnego'. Organ drugiej instancji stwierdził bowiem wyraźnie...

I SA/Gl 785/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-10-24

jej zaskarżyć, gdyż nie miałaby w tym interesu prawnego (decyzja pozytywna dla strony). W tym stanie rzeczy podniosła, że stwierdzenie nieważności decyzji umarzającej...
postępowania, w którym skarżąca nie brała udziału bez własnej winy, nie dotyczyło jej interesu prawnego, a zatem, że złożenie przez nią pisma procesowego zawierającego...

I SA/Gl 784/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-10-24

w Ordynacji podatkowej (co jej zdaniem nie miało miejsca), i tak nie mogłaby jej zaskarżyć, gdyż nie miałaby w tym interesu prawnego (decyzja pozytywna dla strony). W tym stanie...
winy, nie dotyczyło jej interesu prawnego, a zatem, że złożenie przez nią pisma procesowego zawierającego zarzuty, wnioski oraz uzasadnienie nie może być uznane...

II FSK 3507/14 - Wyrok NSA z 2016-08-03

przy tym wniosek o ponowne zbadanie sprawy. Zarzucił zaskarżonemu rozstrzygnięciu niesłuszne przyjęcie, że 'nie ma ważnego interesu prawnego w uzyskaniu ulgi podatkowej...
. Zaskarżonej decyzji zarzucił błąd w ustaleniach faktycznych poprzez przyjęcie, że skarżący nie ma ważnego interesu prawnego w uzyskaniu ulgi podatkowej., 3.2. W odpowiedzi...

III SA/Wa 2077/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-03-31

społecznego z interesem fiskalnym lub ekonomicznym prowadziłoby do zakwestionowania zasady demokratycznego porządku prawnego, a organy podatkowe biorąc pod uwagę przesłanki...
z uwagi na interes prawny, który istnieje w jego aktualnej działalności., Podnosząc, że zaskarżona decyzja wydana została w ramach instytucji uznania administracyjnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100