Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X
  • Symbol

II GSK 301/12 - Wyrok NSA z 2013-05-23

skargi podniosła, że jako płatnik składek posiada interes prawny do uczestnictwa w niniejszym postępowaniu., Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. uwzględniając skargę Spółki...
wskazał, że zgodnie z art. 28 k.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie. Wymaga zatem ustalenia, czy omawiane postępowanie...

VI SA/Wa 182/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-27

w okresie poprzedzającym złożenie wniosku., Z treści decyzji z dnia [...] września 2011 r., w żaden sposób nie wynika, że dotyczy ona interesu prawnego lub obowiązku 'V.' Sp...
, iż odwołujący się nie wskazał swojego interesu prawnego co statuowałoby go jako stronę postępowania w rozumieniu art. 28 kpa. Oznacza to, jak stwierdził organ, że postępowanie...

VI SA/Wa 183/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-27

., Z treści decyzji z dnia [...] września 2011 r., w żaden sposób nie wynika, że dotyczy ona interesu prawnego lub obowiązku 'V.' Sp. z o.o. Organ zauważył, iż na mocy art...
ustawy o świadczeniach poprzez ich błędną wykładnię i w konsekwencji przyjęcie, że skarżąca, jako płatnik, nie ma interesu prawnego w zaskarżeniu decyzji w sprawie objęcia...

VI SA/Wa 419/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-21

jej interesu prawnego. Prezes NFZ uznał, że o ile w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych...
polegać naruszenie jej interesu prawnego przez decyzję Dyrektora NFZ, co statuowałoby ją jako stronę postępowania, tym samym nie znalazł podstaw do uznania jej za stronę...

II GSK 62/11 - Wyrok NSA z 2012-03-14

na skarżącą obowiązku odprowadzenia składki na ubezpieczenie zdrowotne H. R., zatem skarżąca nie miała interesu prawnego w jej zaskarżeniu i nie mogła być stroną...
postępowania., Wojewódzki Sąd Administracyjny uwzględniając skargę na powyższą decyzję wskazał, że oceniając interes prawny skarżącej w postępowaniu dotyczącym objęcia...

II GSK 1047/12 - Wyrok NSA z 2013-11-08

jako ubezpieczonego. W takiej sytuacji oba te podmioty (strony umowy) mają interes prawny w postępowaniu rozstrzygającym o charakterze łączącej je umowy i podleganiu obowiązkowi...
nie ma interesu prawnego w ustaleniu objęcia zleceniobiorcy ubezpieczeniem zdrowotnym, ponieważ rozstrzygnięcie wydane w ramach art. 109 ustawy o świadczeniach nie przesądza...

II GSK 1048/12 - Wyrok NSA z 2013-11-08

o dzieło, a według organu umów zlecenia - dotyczy, wbrew stanowisku organu, interesu prawnego lub obowiązku płatnika w rozumieniu art. 28 kpa, Sąd pierwszej instancji podniósł...
nie ma interesu prawnego w ustaleniu objęcia zleceniobiorcy ubezpieczeniem zdrowotnym, ponieważ rozstrzygnięcie wydane w ramach art. 109 ustawy o świadczeniach nie przesądza...

III SA/Gl 1336/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-04-20

- uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej...
działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym., W przedmiotowej sprawie istotne znaczenie...

III SA/Gl 272/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-04-20

P.p.s.a. - uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie...
jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym., W przedmiotowej sprawie istotne znaczenie...

I GZ 129/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-10

postępowania wymienione wyżej osoby powołały się na tego rodzaju - ich zdaniem - interes prawny, który ma wynikać z faktu, że są spadkobiercami zmarłego A. K., byłego...
przedawnieniu., Wywodzenie przez nich istnienia interesu prawnego jedynie na tej podstawie, że dochodzone przez ZUS należności są bezpodstawnie zabezpieczone hipoteką...
1   Następne >   +2   +5   +10   100