Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Szkody górnicze X

VI SA/Wa 308/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-29

jej uchylenia., Po przeprowadzeniu ponownego postępowania Minister Środowiska wyjaśnił, że zgodnie z art. 28 k.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego...
lub obowiązku .dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Status strony w postępowaniu administracyjnym można wyprowadzić...

II SA/Gl 222/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-07-17

działek nr ew. 1 oraz 2 położonych w P.. Uzasadnia to jego interes prawny w omawianej sprawie. Właścicielem tych nieruchomości jest Skarb Państwa, co w sprawie jest bezsporne...
na wniosek 'A' sp. z o.o. Wniosek ten został złożony w części dotyczącej działek o numerach ewidencyjnych 1 oraz 2. Jako podstawę prawną złożenia wniosku o stwierdzenie...

IV SA 522/89 - Wyrok NSA z 1989-09-22

procesowe miało ujemny wpływ na jej interesy, może ona podnieść zarzuty przeciwko postanowieniu w podaniu o zastosowanie nadzwyczajnego środka prawnego przeciwko decyzji...
- do Wyższego Urzędu Górniczego. Zarzucając 'naruszenie przepisów prawnych i merytorycznych', skarżący wniósł 'o prawomocne rozstrzygnięcie mej skargi'. , Prezes Wyższego...

SA/Ka 767/90 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1991-02-13

jako podstawę prawną oddalenia wniosku Odwoławcza Komisja powołała art. 66 prawa górniczego, który ma zastosowanie w niniejszej sprawie ze względu na art. 56 w związku z art. 50...
bez podstawy prawnej., Ustosunkowując się wreszcie do zarzutu, iż Odwoławcza Komisja nie wskazała poszkodowanemu drogi wystąpienia o przyznanie mu odszkodowania w trybie...