Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Straż pożarna X

II SA/Ke 500/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-09-30

udziału w głosowaniu w radzie ani komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego. Sytuacje, w których znajduje zastosowanie ww. przepis nie poddają się uogólnieniu...
wyłączenia radnego z głosowania nad podejmowanym aktem jest przyjęcie, że głosowanie dotyczy interesu prawnego radnego, rozumianego jako osobisty, konkretny i aktualny...

II SA/Go 756/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-01-30

nieruchomości kontrolowanego podmiotu tj. E. Sp. z o.o. posiada bezpośredni, konkretny i realny interes prawny w tej sprawie. W ocenie organu istnienie tego interesu prawnego...
w uzasadnieniu decyzji przepisy prawa materialnego, tj. art. 3 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, to w żaden sposób nie wykazał, by z treści tego przepisu wynikał interes prawny...

II OSK 1465/14 - Wyrok NSA z 2016-02-11

w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji zgodnie z powołanym przepisem stroną postępowania administracyjnego jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie...
albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek, istotą interesu prawnego jest jego związek z konkretną normą prawa materialnego, tj. taką...

II OSK 2930/16 - Wyrok NSA z 2018-11-28

nałożone zostały obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Z ww. przepisów wynika, że istotą interesu prawnego jest jego związek z konkretną normą prawa materialnego...
potwierdzający, że jest właścicielem ww. budynku. W ocenie organu II instancji, interes prawny Spółki powinien się wyrażać w możliwości zastosowania w sprawie konkretnej normy prawa...

VII SA/Wa 1502/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-09

na działce nr ewid. [...], będą mieli trudności z parkowaniem wzdłuż tej drogi., Przy piśmie z 24 maja 2020 r. skarżąca wyjaśniła jednocześnie kwestię interesu prawnego...
, aby dotykało ono interesu prawnego skarżącej. W szczególności kwestionowane postanowienie nie nakłada na skarżącą obowiązku ani nie powoduje ograniczenia jej praw...

II OSK 405/15 - Wyrok NSA z 2016-11-23

art. 28 k.p.a., w świetle którego stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes...
prawny lub obowiązek. Podkreślił, że stwierdzenie istnienia interesu prawnego wymaga ustalenia związku o charakterze materialnoprawnym między obowiązującą normą prawa...

II OSK 396/15 - Wyrok NSA z 2016-11-23

i rozpoznania, czy występują podstawy do omawianego unieważnienia'., Dalej organ wskazał na przepis art. 28 k.p.a., w świetle którego stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego...
lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Podkreślił, że stwierdzenie istnienia interesu...

VII SA/Wa 726/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-15

jest użytkownikiem wieczystym działki nr [...],[...], obręb [...], położonej w bezpośrednim sąsiedztwie objętych inwestycją działek, z tego tytułu wywodzi swój interes prawny...
czy też kwestionowania zapadłych w tym postępowaniu rozstrzygnięć. Cechami interesu prawnego, o którym mowa w art. 28 k.p.a. zgodnie z orzecznictwem sądowym (wyrok Wojewódzkiego...

IV SA/Po 978/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-03-18

pozwalający na podejmowanie władczych rozstrzygnięć wobec jego sąsiadów. Pojęcie interesu faktycznego nie jest tożsame z interesem prawnym. Z zaskarżonej decyzji...
też w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, podstawie - art. 28 k.p.a. W myśl tego przepisu: 'Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie...

VII SA/Wa 1284/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-03

na przepis art. 28 k.p.a., w świetle którego stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu...
na swój interes prawny lub obowiązek. Podkreślił, powołując się na orzecznictwo sądowoadministracyjne, że stwierdzenie istnienia interesu prawnego wymaga ustalenia związku...
1   Następne >   +2   +5   +10   42