Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Straż graniczna X

II SA/Wa 1952/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-03

o wskazanie interesu prawnego w urzędowym potwierdzeniu dokonanych przelewów. W odpowiedzi wnioskodawca pismem z dnia 9 maja 2013 r. poinformował, że szczegółowy wykaz...
ponieważ [...]. SG K. F. nie wykazał w nim, jak również w piśmie z dnia 9 maja 2013 r. interesu prawnego, który wymagałby urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego...

II SA/Wa 767/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-30

w [...]. Z tego względu, zdaniem [...] SG D. L., Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej naruszył jego interes prawny., W dalszej części swojego wystąpienia skarżący wystąpił...
interesu prawnego w urzędowym poświadczeniu określonych faktów lub stanu prawnego albo wskazać przepis prawa wymagający urzędowego potwierdzenia określonych faktów...

II SA/Wa 1479/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-26

prawny (art. 217 § 2 ust. 2 Kpa) i wówczas organ ma obowiązek zbadać istnienie interesu prawnego., Powołując się na praktykę orzeczniczą, organ zdefiniował pojecie 'interes...
w postępowaniu administracyjnym. Istotą interesu prawnego jest jego oparcie na konkretnej normie prawa materialnego, którą to normę można wskazać jako jego podstawę...

II SA/Wa 1263/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-18

postępowania zakończonego wydaniem decyzji, a także inny podmiot, jeżeli decyzja ta dotyczy jego interesu prawnego lub obowiązku w rozumieniu art. 28 k.p.a....
albo którego interesu prawnego lub obowiązku mogą dotyczyć skutki tej decyzji. Zatem wśród podmiotowych przesłanek umorzenia postępowania odwoławczego należy wskazać sytuację...

II SA/Wa 1149/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-10

i nie ma interesu prawnego w tym postępowaniu (ta decyzja nie kształtuje jej praw i obowiązków). Decyzję podpisał (z up. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji) W. W. Dyrektor...
istnienia interesu prawnego konieczne jest wykazanie realnego i bezpośredniego związku pomiędzy sytuacją prawną wnioskodawcy a przedmiotem postępowania. Taki związek...

II SA/Wa 1478/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-26

prawnego wymaga przepis prawa; 2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego...
ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego, organ administracji publicznej obowiązany jest wydać zaświadczenie...

II SA/Wa 1477/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-26

określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa; 2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów...
się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego, organ administracji publicznej obowiązany jest wydać...

I OSK 1032/14 - Wyrok NSA z 2015-12-02

przesłanki podmiotowej, a więc w sytuacji braku strony postępowania mającej interes prawny w uzyskaniu rozstrzygnięcia., W ocenie Sądu pierwszej instancji, organ nieprawidłowo...
, jak i przedmiotu postępowania skutkującego bezprzedmiotowością postępowania. Istnieje zarówno podmiot postępowania, czyli skarżący mający interes prawny w uzyskaniu rozstrzygnięcia...

I OSK 710/07 - Wyrok NSA z 2008-04-10

lub bezczynności skarga dotyczy, określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego. Zgodzić się należy z pełnomocnikiem skarżącego, iż wymagania w stosunku do skargi kierowanej...
prawnego. Przez określenie ,,naruszenie prawa' lub ,,naruszenie interesu prawnego', o których jest mowa w art. 57 § 1 pkt 3 P.p.s.a. rozumieć należy podanie...

II SA/Wa 2034/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-20

określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,, 2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych...
wymaga przepis prawa lub osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego, podczas...
1   Następne >   +2   +5   +10   24