Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stopnie i tytuły naukowe X

I SA/Wa 1339/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-17

stycznia 2004 r., a także przez Statut Akademii [....] w L., W ocenie strony skarżącej Centralna Komisja wydając decyzję uchylającą uchwałę naruszyła interes prawny skarżącego...
wskazuje, zdaniem strony skarżącej, że zaskarżona decyzja narusza jego interes prawny, a w konsekwencji wniesienie przedmiotowej skargi stało się konieczne, i w pełni...

I SA 1322/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-01-28

, organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym...
oraz osoba, która ma w tym interes prawny. Jednocześnie ustawodawca posługując się określeniem 'uprawniony' do wniesienia skargi wskazuje, że osoba, która nie posiada...

I OSK 1608/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-17

jednostki/ uprawniony do reprezentowania jej interesu prawnego, rozumianego jako interes osoby prawnej. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA...
kto ma w tym interes prawny, a ponadto prokuratorowi, Rzecznikowi Praw Obywatelskich oraz organizacji społecznej w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących...

I OSK 1609/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-17

jednostki/ uprawniony do reprezentowania jej interesu prawnego, rozumianego jako interes osoby prawnej. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA...
kto ma w tym interes prawny, a ponadto prokuratorowi, Rzecznikowi Praw Obywatelskich oraz organizacji społecznej w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących...

II SA/Wa 797/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-28

interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek., W świetle ww. uregulowań, w realiach...
doktorskiego R.B. nie dotyczyło interesu prawnego lub obowiązku R.N.), to tym samym nie był uprawniony do otrzymania odpisu omawianego postanowienia...

II SA/Sz 1389/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-01-04

, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych...

I OSK 2774/14 - Wyrok NSA z 2015-04-01

habilitowanego nauk prawnych., Wyrok ten zapadł w następujących okolicznościach sprawy. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów decyzją z [...] lutego 2005 r. odmówiła...
zatwierdzenia uchwały Rady Wydziału [...] Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z [...] czerwca 2004 r. o nadaniu J. T. stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych...

I SA/Wa 709/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-05

postępowania administracyjnego (kpa) zaświadczenie wydaje się, jeżeli osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu...
., Z powyższego wynika, że wydanie zaświadczenia wymaga jedynie ustalenia, czy osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia ma interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych...

II SA/Wa 509/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-16

), a zaświadczenie wydaje się, jeżeli osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego (§ 2 pkt 2...
). Ponadto zaświadczenie jest pochodną istniejących faktów lub stanu prawnego, a więc w przypadku zmiany tych faktów lub stanu prawnego zaświadczenie staje się nieaktualne...

I SA/Wa 708/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-05

., Zgodnie z art. 217 § 2 pkt 2 kodeksu postępowania administracyjnego (kpa) zaświadczenie wydaje się, jeżeli osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny...
, postępowanie wyjaśniające., Z powyższego wynika, że wydanie zaświadczenia wymaga jedynie ustalenia, czy osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia ma interes prawny...
1   Następne >   +2   +5   10