Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Sprawy jakości, certyfikacja, dozór X

III SAB/Gd 42/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-06-30

postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2021r., poz. 735), dalej 'k.p.a.'. Podstawa prawna do wydania takiej decyzji wynika z przepisów zawartych w rozporządzeniach...
podstawy prawnej do wydania decyzji w przedstawionym stanie faktycznym jest nietrafne. Jak wynika z wyżej wskazanych rozporządzeń, a w szczególności art. 138...

II GSK 1859/15 - Wyrok NSA z 2017-04-21

-spożywczego zafałszowanego., Sąd orzekał w następującym stanie faktycznym i prawnym:, W październiku i listopadzie 2013 r. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości...
, w którym tłuszcz jest głównym składnikiem. Zmiana ta ukryła rzeczywisty skład produktu. Ponadto naruszyła ona interesy konsumentów w istotny sposób. Zafałszowanie produktu...

II GSK 1427/16 - Wyrok NSA z 2018-03-01

do określonych zdarzeń, z którymi prawodawca wiąże określone skutki prawne, należy stosować przepisy obowiązujące w chwili powstania tych zdarzeń. Nałożona na skarżącą kara...
w skardze. Nie jest trafny zarzut braku powołania podstawy prawnej przez organ. Decydujące znaczenie ma bowiem to, że rozstrzygnięcie organu zawiera wskazanie przepisów...

II SA/Po 832/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-12-19

on zablokowanie możliwości spożycia przez ludzi, a jednocześnie umożliwi adresatowi decyzji przeznaczenie jaj na inne dopuszczalne cele. Środek ten uwzględnia więc interes...
społeczny (minimalizację zagrożenia zdrowia ludzi), a także w pewnym stopniu interes adresata decyzji, polegający na minimalizacji strat., Następnie spółka [...] sp...

II GSK 909/18 - Wyrok NSA z 2021-04-15

, to i tak nie zwalnia to przedsiębiorcy z prawnego obowiązku prawidłowego określenia i podania nazwy produktu w oznakowaniu., Następnie WIJHARS w Olsztynie wyjaśnił sposób obliczenia...
prowadzenie postępowania bez podjęcia kroków niezbędnych w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz bez uwzględniania interesu Odwołującego się, co skutkowało...

II GSK 1962/18 - Wyrok NSA z 2022-05-19

pieniężnej w wysokości 50.000 zł z tytułu wprowadzenia do obrotu zafałszowanych artykułów rolno-spożywczych., Wyrok ten zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym...
właściwości, jeżeli niezgodności te lub zmiany w istotny sposób naruszają interesy konsumentów finalnych, w szczególności jeżeli w oznakowaniu podano niezgodne z prawdą dane...

VI SA/Wa 853/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-20

., wniesionego przez podmiot '(...)' Sp. z o.o., ul. '(...)', reprezentowany przez radcę prawnego Panią P. S., '(...)', ul. '(...)'lok. '(...)', od decyzji wydanej...
przez przedsiębiorcę w oznakowaniu produktu., Organ podkreślił, że prawo żywnościowe ma na celu ochronę życia i zdrowia ludzkiego, a także ochronę interesów ekonomicznych konsumentów...

II GSK 3788/17 - Wyrok NSA z 2020-02-25

pierwszej instancji orzekał w następującym stanie faktycznym i prawnym:, Zaskarżoną decyzją Główny Inspektor utrzymał w mocy decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Jakości...
przepisy i uznając potrzebę ochrony interesów konsumentów poprzez umożliwienie im podejmowania świadomego wyboru związanego ze spożywaną przez nich żywnością, sąd podzielił...

III SA/Po 161/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-06-19

był pierwszym rokiem działalności, brakowało doświadczenia i dogłębnej znajomości wszystkich norm prawnych, stąd być może nie tak dobrze przygotowane sprawozdanie...
. Zarzucili, że organy administracji nie uwzględniły interesu 15 osób pracujących na rzecz spółki, nie uwzględniły interesu klientów spółki (pracodawców polskich...

II GSK 227/18 - Wyrok NSA z 2020-10-02

pieniężnej za wprowadzanie do obrotu zafałszowanych artykułów rolno-spożywczych., Sąd pierwszej instancji orzekał w następującym stanie faktycznym i prawnym:, Zaskarżoną...
., Skarga kasacyjna jest sformalizowanym środkiem prawnym, zgodnie z art. 176 p.p.s.a. prawidłowe określenie podstaw kasacyjnych oznacza obowiązek wnoszącego skargę kasacyjną...
1   Następne >   3