Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spółdzielnie X

II SA/Po 676/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-06-09

się interesem prawnym. W sprawie tej podmiotem legitymowanym była Spółdzielnia Mieszkaniowa 'A'. Zgodnie zaś z art. 54 § 1 zd. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo...
stwierdził, iż zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek osoby, która ma w tym interes prawny. Powołane...

II SA/Łd 1681/00 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-10-28

dla ustalenia, czy ktoś jest stroną, ma ocena, czy zainteresowany ma interes prawny w załatwieniu sprawy. O ocenie takiej nie decyduje jednak wewnętrzne przekonanie...
na podstawie art. 138 par. 1 pkt 3 Kpa., Stosownie do treści art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda...

II SA/Po 738/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-11-24

jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. O tym więc, czy dany...
prawa materialnego, stanowiąc podstawę interesu prawnego, stwarza dla określonego podmiotu legitymację procesową w postępowaniu administracyjnym. Zdaniem organu interes...

IV SA 1941/96 - Postanowienie NSA z 1998-11-01

administracyjnym w charakterze strony, jeżeli postępowanie to dotyczy interesów prawnych wynikających z własności lub prawa wieczystego użytkowania nieruchomości spółdzielni...
postępowania administracyjnego. Stanowi on, że stroną jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój...

II SA/Gd 293/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-11-28

nie wynika jego interes prawny w rozumieniu art. 28 Kpa w uczestniczeniu w charakterze strony w postępowaniu administracyjnym, dotyczącym pozwolenia na budowę ciągów pieszo...
pozostającym wyłączną własnością Spółdzielni, posiadali interes prawny. Mogą oni posiadać co najwyżej interes faktyczny, który jednak nie czyni zadość art. 28 Kpa., Skargę...

III ARN 1/93 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1993-03-12

Posiadacz gruntu oddanego w użytkowanie likwidowanego związku spółdzielczego ma interes prawny w sprawie o unieważnienie decyzji, na mocy której oddano w użytkowanie...
, ani Spółdzielnia Osób Prawnych - Składnica Importowa Artykułów Przemysłowych nie miały interesu prawnego do występowania w sprawie i statusu strony w rozumieniu art. 28 Kpa., Interes...

II SA/Kr 337/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2003-01-09

ze względu na interesy poszczególnych członków, nie podlega kontroli w postępowaniu administracyjnym., Członek spółdzielni nie może zatem wywodzić swego interesu prawnego...
. przyczyn wznowienia. Zarówno jednak wtedy jak i obecnie przyczyną odmowy wznowienia postępowania był i jest brak interesu prawnego w żądaniu wznowienia. Decyzja została...

IV SA 351/99 - Wyrok NSA z 2000-01-10

. O tym, kto może być stroną postępowania administracyjnego rozstrzyga przepis art. 28 Kpa, który stanowi, że 'stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie...
albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek'. Pojęcie 'strony' przepis ten więc jednoznacznie wiąże z interesem prawnym - interes...

SA/Sz 1628/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-01-25

wyraża się interes prawny członka spółdzielni, któremu przysługuje prawo do domu jednorodzinnego., W odpowiedzi na skargę Wojewoda Z. wniósł o jej oddalenie podtrzymując...
na tym gruncie. Spółdzielnia więc jako użytkownik wieczysty gruntu sąsiedniego a nie członek Spółdzielni na interes prawny w tym postępowaniu. Stroną w postępowaniu...

IV SA 1068/00 - Wyrok NSA z 2002-03-13

Spółdzielnia mieszkaniowa, która jest jedynie dostawcą energii cieplnej do budynku wielomieszkaniowego nie ma interesu prawnego w żądaniu przeprowadzenia sądowej...
, kto ma w tym interes prawny. Oznacza to, że skarżący musi mieć interes prawny w przeprowadzeniu sądowej kontroli zgodności z prawem konkretnego aktu, oparty na normach...
1   Następne >   +2   +5   7