Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Siły zbrojne X

SA/Bd 3414/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-04-15

go przez przepis prawa, a w pkt 2 - wykazanie przez osobę ubiegającą się o nie interesu prawnego w jego wydaniu. Spełnienie tego wymogu, jak wynika z art. 218 § 1 kpa, obliguje organ...
przepisy wskazują, że odmowa wydania zaświadczenia może nastąpić tylko wówczas, gdy ubiegająca się o nie osoba nie wskaże przepisu prawa lub nie wykaże interesu prawnego...

IV SA 475/98 - Wyrok NSA z 2000-05-12

strony postępowania administracyjnego. Strona postępowania administracyjnego w rozumieniu art. 28 Kpa jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy...
postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek., Na skutek przejęcia Osiedla Mieszkaniowego 'G.', to Wojskowa Agencja Mieszkaniowa...

IV SAB/Wr 39/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-01-26

powołująca się na własny interes prawny, organ właściwy w sprawie obowiązany jest wszcząć postępowanie w sprawie. W toku postępowania obowiązany jest ustalić interes prawny...
Lekarska, pismem nr [...] z dnia [...] r., poinformowała S. G., iż brak jest podstaw faktycznych i prawnych do uchylenia orzeczenia Terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej...

IV SA/Wr 789/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-03-26

ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego (art. 217 § 2 pkt 2). W każdym z tych dwóch przypadków zaświadczenie...
k.p.a. (interes prawny osoby ubiegającej się o zaświadczenie w jego uzyskaniu) organ jest obowiązany wydać zaświadczenie, gdy chodzi o potwierdzenie faktów lub stanu...

II SA/Po 1255/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-04-19

wymaga przepis prawa, 2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego. Z kolei art...
ustawa o świadczeniu pieniężnym w art. 5 ust. 1 wymaga urzędowego potwierdzenia określonego faktu, a skarżący niewątpliwie ma interes prawny w urzędowym potwierdzeniu...

IV SA/Wr 557/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-01-14

się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego., W myśl art. 218 § 1 kpa, w przypadkach o których mowa...
zastępczą. Dodatkowo wskazał, że art. 218 kpa nakłada na organ administracji obowiązek wydania zaświadczenia, które potwierdzałoby fakty lub stany prawne, wynikające...

II OSK 1914/08 - Wyrok NSA z 2010-05-14

w wieku poborowym, to również powinny być weryfikowane kategorie zdrowotne osób będących w rezerwie. Skarżący podkreślił, że posiada interes prawny w ustaleniu stanu zdrowia...
. 31 ustawy o powszechnym obowiązku obrony przez ich błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie polegające na przyjęciu, że nie ma możliwości w obecnym stanie prawnym...

IV SA/Po 63/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-03-09

ona jego interes prawny poprzez błędne ustalenie, że nie przysługuje jemu w pełnej wysokości uposażenie i inne należności wraz z odsetkami ustawowymi w związku...
i prawnego:, Dnia [...] listopada 2003 r. Dowódca Wojsk Lądowych (dalej DWL), w oparciu o rozkaz [...] z dnia [...] września 2002 r. w sprawie zmian organizacyjnych...

I OSK 212/09 - Wyrok NSA z 2009-12-10

wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. Nr 179, poz. 1750 z późn. zm.) w związku z czym, jak wskazał, naruszony został jego interes prawny poprzez błędne ustalenie, iż nie należą...
[...] grudnia 2002 r. o wypowiedzeniu A. B. stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej stworzyła stan faktyczny i prawny wcześniej nieistniejący, ponieważ dopiero...

III SA 2035/99 - Wyrok NSA z 1999-12-15

cieplną z pozycji siły monopolisty nie licząc się z interesem prawnym najemców. Skarżący powołał się dodatkowo na umowę zawartą przez Agencję z WAM-26 o dostawę energii...
Art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U. nr 86 poz. 433 ze zm./ stanowi jedynie podstawę prawną...
1   Następne >   +2   +5   8