Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Scalanie gruntów X

II SA/Gd 731/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-03-11

uchwała narusza jego interes prawny, albowiem jest on właścicielem nieruchomości stanowiącej działkę nr [...], obręb P., gmina U., objętej zakresem działania uchwały. Skarżący...
opłata, którą poniósłby skarżący korzystając indywidualnie z trybu podziału przewidzianego w art. 97 i art. 98a u.g.n., co narusza bezpośrednio interes prawny...

I OSK 127/07 - Wyrok NSA z 2008-03-18

nieruchomościami jako uzasadniających interes prawny skarżących w postępowaniu podziałowym, 2) art. 18 i art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu...
nie jest stroną w rozumieniu art. 28 k.p.a., następuje w formie decyzji o umorzeniu postępowania odwoławczego na podstawie art. 138 § 1 pkt 3 k.p.a. Ustalenie interesu prawnego...

II OSK 953/20 - Wyrok NSA z 2020-07-06

podstawy do zastosowania art. 61a kodeksu postępowania administracyjnego. Sąd podkreślił, że co do zasady w sprawie dotyczącej scalania gruntów, interes prawny...
, które uzasadniały jego interes prawny w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 6 czerwca 2007 r. uchylającej decyzję Wojewody M. z 22...

I OSK 1538/11 - Wyrok NSA z 2011-12-29

oraz zakres udzielonej im pomocy prawnej pokazuje, iż organ dołożył należytej staranności w zapewnieniu obiektywnej ochrony interesów tych uczestników. Nie było natomiast...
ustawy o samorządzie gminnym oparta jest na subiektywnym przekonaniu danego podmiotu, że kwestionowaną uchwałą został naruszony jego interes prawny lub uprawnienie...

II SA/Lu 877/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-12-29

. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwaną dalej p.p.s.a.) uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich...
oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym...

IV SA/Wa 939/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-25

Jak stanowi ten przepis stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes...
organu. Mieć interes prawny w postępowaniu administracyjnym znaczy to samo, co ustalić przepis prawa powszechnie obowiązującego, na którego podstawie można skutecznie żądać...

II OSK 1589/14 - Wyrok NSA z 2016-03-01

w uzasadnieniu podstawowy dla wyniku sprawy art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego...
lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. 'Interes prawny' to interes, którego istnienie warunkuje...

II SA/Gl 913/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-10-14

prawa., Zgodnie zaś z przepisem art. 101 u.s.g. (w brzmieniu obowiązującym przed 1 czerwca 2017 r.) każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą...
) zaskarżona uchwała jest uchwałą z zakresu administracji publicznej, 2) wcześniej bezskutecznie wezwano gminę do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia...

II SA/Wr 279/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-07-31

kolejności wskazano, że w ocenie Rady Miasta O. podniesione w skardze twierdzenia Skarżącego nie wykazują, iż zaskarżona uchwała narusza jego interes prawny. Skarżący...
Skarżącego nie wykazują, iż podjęta uchwała o scaleniu i podziale nieruchomości narusza jego interes prawny. Skarżący nie wskazał również przepisów prawa materialnego...

II OSK 777/15 - Wyrok NSA z 2016-12-20

, że T.A. nie może być uznany za stronę postępowania o stwierdzenie nieważności powołanej decyzji scaleniowej, bowiem posiada jedynie interes faktyczny, a nie interes prawny do jej wzruszenia...
interes prawny w postępowaniu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów. Powyższe skutkowało naruszeniem przez Ministra...
1   Następne >   +2   +5   +10   23