Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol

II SA/Ke 306/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-05-16

Przewodniczącego i Członka Komisji Rewizyjnej bez ich wcześniejszego odwołania., Wywiedziono, iż powyższe działania naruszają interes prawny J. W., K. A. i D. K...
dalej ustawą p.p.s.a.). W treści skargi podniesiono, iż podjęta uchwała narusza interes prawny wszystkich Skarżących. Uzasadniając żądanie skargi powtórzono argumentację...

II SA/Ke 312/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-05-16

Miasta Kielce Przewodniczącego i Członka Komisji Rewizyjnej bez ich wcześniejszego odwołania., Wywiedziono, iż powyższe działania naruszają interes prawny J. W., K...
. 270 ze zm. - zwana dalej ustawą p.p.s.a.)., W treści skargi podniesiono, iż podjęta uchwała narusza interes prawny wszystkich Skarżących. Uzasadniając żądanie skargi...

II SA/Ke 307/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-05-16

Wiceprzewodniczących Rady Miasta Kielce Przewodniczącego i Członka Komisji Rewizyjnej bez ich wcześniejszego odwołania., Wywiedziono, iż powyższe działania naruszają interes prawny J...
z 2012r., poz. 270 ze zm. - zwana dalej ustawą p.p.s.a.)., W treści skargi podniesiono, iż podjęta uchwała narusza interes prawny wszystkich Skarżących. Uzasadniając...

II SA/Ke 311/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-05-16

Rady Miasta Kielce Przewodniczącego i Członka Komisji Rewizyjnej bez ich wcześniejszego odwołania., Wywiedziono, iż powyższe działania naruszają interes prawny J. W., Kr...
administracyjnymi (Dz.U. z 2012r., poz. 270 ze zm. - zwana dalej ustawą p.p.s.a.)., W treści skargi podniesiono, że podjęta uchwała narusza interes prawny wszystkich...

II SA/Ke 309/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-05-16

bez ich wcześniejszego odwołania., Wywiedziono, że powyższe działania naruszają interes prawny J. W., K. A. i D. K. jako Radnych Rady Miasta Kielce oraz uchybiały przepisom...
dalej ustawą p.p.s.a.)., W treści skargi podniesiono, że podjęta uchwała narusza interes prawny wszystkich Skarżących. Uzasadniając żądanie skargi powtórzono argumentację...

II SA/Ke 305/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-05-16

Kielce Przewodniczącego i Członka Komisji Rewizyjnej bez ich wcześniejszego odwołania., Wywiedziono, że powyższe działania naruszają interes prawny J. W., K. A. i D. K...
ze zm. - zwana dalej ustawą p.p.s.a.)., W treści skargi podniesiono, że podjęta uchwała narusza interes prawny wszystkich Skarżących. Uzasadniając żądanie skargi...

II SA/Ke 310/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-05-16

działania naruszają interes prawny J. W., K. A. i D. K. jako Radnych Rady Miasta Kielce oraz uchybiały przepisom prawa., Wezwany do usunięcia naruszenia prawa organ administracji...
interes prawny wszystkich Skarżących. Uzasadniając żądanie skargi powtórzono argumentację zawartą w pismach z dnia 7 stycznia 2016 roku oraz dodano, że na gruncie niniejszej...

II SA/Wr 292/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-06-11

chroniony interes ekonomiczny'. Zdaniem strony, Spółce jako przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu przysługuje interes prawny w zaskarżeniu uchwały o odmowie...
zatwierdzenia taryf, wynikający z art. 26 ust. 1 stawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Interesem prawnym przedsiębiorstwa wodociągowo...

II OSK 1847/12 - Wyrok NSA z 2012-10-23

planem. Skarżący odwołując się do orzecznictwa sądowego wywodził, że interes prawny osoby wnoszącej skargę powszechną do sądu administracyjnego może wynikać zarówno...
, co w konsekwencji oznacza, że legitymuje się on interesem prawnym, o jakim mowa w art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym., Skarżący argumentował, że istnieje sprzeczność pomiędzy...

II SA/Rz 249/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-05-28

sprawie skarżący nie wykazali się interesem prawnym do zaskarżenia uchwały będącej przedmiotem skargi. Nie można wywodzić materialnoprawnego interesu podmiotu wyłącznie...
, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100