Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba zdrowia X

III SA/Lu 410/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-11-17

1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z póź. zm.) zgodnie z którym, każdy czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą...
., Jak wynika z powyższego przepisu ze skargą może wystąpić podmiot, który wykaże związek między chronionym przez przepisy prawa materialnego interesem prawnym a skarżonym...

II GSK 1163/12 - Wyrok NSA z 2013-03-06

1.Świadczeniodawca, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku uwzględnienia przez Prezesa NFZ odwołania - na podstawie art. 154 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia...
, że w kręgu podmiotów, którym przysługują środki odwoławcze, ustawodawca umieścił świadczeniodawców posiadających interes prawny, swoisty o tyle, że musi dojść do jego uszczerbku...

II OSK 497/16 - Wyrok NSA z 2017-11-21

przepisu prawa z zakresu administracji publicznej, który zostałby naruszony zaskarżoną uchwałą. Tym samym jego interes prawny nie dotyczy sprawy z zakresu administracji...
swój interes prawny z tytułu cywilnoprawnego nie ma legitymacji do wnoszenia skargi na uchwałę organu stanowiącego samorządu terytorialnego dotyczącą likwidacji...

VII SA/Wa 275/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-17

kompetencji Zarządu Powiatu jest nieważna., Skarżąca podkreśliła, że ma interes prawny w skierowaniu skargi, gdyż jest jednym z wierzycieli SPZOZ. Zaskarżona uchwała...
bezpośrednio dotyczy jej indywidualnego i konkretnego interesu prawnego. Ingerencja w prawa podmiotowe skarżącej musi się odbywać na zasadach określonych w ustawie...

VI SA/Wa 1953/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-14

została oferta NZOZ F., SP ZOZ złożył odwołanie od ww. rozstrzygnięcia podnosząc, że jego interes prawny doznał uszczerbku na skutek naruszenia przez Komisję konkursową art...
:, - przepisów ustawy o świadczeniach skutkujących naruszeniem interesu prawnego strony poprzez uniemożliwienie skorzystania z ustawowego środka odwoławczego - protestu...

II OSK 946/05 - Wyrok NSA z 2006-02-14

zakończenia likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przemyślu. Powołany przepis umożliwia każdemu, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone...
administracyjnego., W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego powszechnie przyjmuje się, że posiadanie interesu prawnego w postępowaniu administracyjnym oznacza de facto...

II GSK 1207/12 - Wyrok NSA z 2013-11-19

przez komisję konkursową nie zostało podjęte z naruszeniem zasad postępowania oraz czy wskutek tego nie doszło do naruszenia interesu prawnego odwołującego. Prezes NFZ zwrócił...
: 'p.p.s.a.'. Z art. 50 § 1 p.p.s.a. wynika m.in., że uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny. Interes prawny w postępowaniu przed sądem...

II OSK 496/16 - Wyrok NSA z 2017-11-21

zaskarżoną uchwałą. Tym samym jego interes prawny nie dotyczy sprawy z zakresu administracji publicznej, gdyż jako wierzyciel ma interes faktyczny...
, który jednak nie może być podstawą skargi na przedmiotową uchwałę Rady Powiatu., Pogląd uznający, że wierzyciel wywodzący swój interes prawny z tytułu cywilnoprawnego nie ma legitymacji...

II SA/Po 1281/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-01-22

. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ powiatu w sprawie...
do sądu administracyjnego skutecznie może wnieść ten, kto wykaże naruszenie swojego interesu prawnego bądź uprawnienia oraz wykaże, że uchwała bądź zarządzenie, którą skarży...

II SA/Po 1280/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-01-22

, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ powiatu w sprawie z zakresu administracji publicznej...
ten, kto wykaże naruszenie swojego interesu prawnego bądź uprawnienia oraz wykaże, że uchwała bądź zarządzenie, którą skarży, została podjęta z naruszeniem prawa...
1   Następne >   +2   +5   +10   39