Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba cywilna X

I OSK 333/13 - Wyrok NSA z 2014-03-28

interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Stosownie zaś do art. 61a § 1 k.p.a....
/Po 996/10). Pojęcie strony może być wyprowadzone tylko z konkretnej normy prawnej, która może stanowić podstawę do sformułowania interesu lub obowiązku. Interes prawny...

I OSK 191/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-09

. ochrony praw i interesów funkcjonariuszy Służby Celno- Skarbowej, ochrony prawnej byłych funkcjonariuszy (Służby Celnej), jak i ustawowych zadań Związku określonych w art...
administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego, a także organizacja społeczna, o której mowa w art. 25 § 4, w sprawach innych osób...

II SA/Wa 2292/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-27

zaświadczenie, jeżeli urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa albo osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny...
emerytalnym (...) skarżący posiadała interes prawny w uzyskaniu zaświadczenia potwierdzającego pełnienie służby przy wykonywaniu tzw. zadań policyjnych. Wobec przyjęcia...

II SA/Wa 1065/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-09

określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa lub gdy osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych...
stosunku prawnego. W przypadkach, o których mowa w art. 217 § 2 k.p.a. (jeżeli o zaświadczenie ubiega się osoba ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu...

II SAB/Wa 265/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-09

Cywilnej. Przedmiotem typowego postępowania administracyjnego jest natomiast rozstrzygnięcie indywidualnej sprawy co do jej istoty tj. orzeczenie o interesie prawnym...
lub obowiązku podmiotu. Dokonanie oceny przydatności pracownika nie jest natomiast bezpośrednim orzeczeniem o interesie prawnym tego pracownika i nie daje mu skutecznego...

VI SA/Wa 300/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-06

dokonane przez komisję zostało podjęte z naruszeniem zasad postępowania i czy wskutek tego doszło do naruszenia interesu prawnego odwołującego. W takim też zakresie sprawę...
, która w odwołaniu wykazuje uszczerbek swojego interesu prawnego poprzez niewybranie jej oferty na skutek naruszenia przepisów w postępowaniu konkursowym, a także przejrzysta...

II SA/Lu 586/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-06-30

pracy, a 'osoba odwołana ze swej funkcji, może dochodzić przed sądem pracy ochrony swojego interesu prawnego w zakresie stosunków pracowniczych. Podstawy prawne...
, którego interes prawny, uprawnienie albo kompetencja zostały naruszone. Podstawą do wniesienia skargi jest uchwała organu, który podjął uchwałę lub którego dotyczy rozstrzygnięcie...

I OSK 183/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-09

tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego, a także organizacja społeczna, o której mowa w art. 25 § 4, w sprawach innych osób, jeżeli sprawa dotyczy zakresu jej statutowej...
w postępowaniu w charakterze uczestnika., W uzasadnieniu podniesiono, że sprawa dotyczy zarówno samej działalności statutowej Związku tj. ochrony praw i interesów funkcjonariuszy...

II SA/Op 4/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-02-25

zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania;, 3) gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe...
prawnych określonych w Załączniku do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie 'Zasad techniki prawodawczej (Dz. U. Nr 100, poz. 908 ze zm...

I OSK 14/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-15

uczestnika może zgłosić osoba, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego, a także organizacja...
w postępowaniu w charakterze uczestnika, wskazując w uzasadnieniu, że sprawa dotyczy zarówno samej działalności statutowej Związku, tj. ochrony praw i interesów funkcjonariuszy...
1   Następne >   +2   4