Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba celna X

II SA/Rz 951/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-11-27

w jej interes prawny., WINB w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie, podtrzymując stanowisko zajęte w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia., Wojewódzki Sąd...
jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Natomiast zgodnie...

I OSK 656/12 - Wyrok NSA z 2013-01-15

ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego (art. 217 § 2 pkt 2). Zatem zaświadczeniem w rozumieniu k.p.a. jest urzędowe...
na żądanie zainteresowanej osoby, której interes oparty jest na prawie (por. Z. Kmieciak, Charakter prawny zaświadczenia a możliwość weryfikacji jego treści, Państwo i Prawo...

III SA/Lu 522/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-10-20

jako interes prawny, a nie jako interes faktyczny i nie może on być sprzeczny z interesem społecznym. W niniejszej sprawie słuszny interes strony (funkcjonariusza ubiegającego...
interesowi społecznemu. Organ przypomniał, że stanowiący podstawę prawną decyzji o przedłużeniu okresu zawieszenia w pełnieniu obowiązków służbowych przepis art. 23 ust. 3...

II SA/Wa 3218/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-22

na pisemne żądanie funkcjonariusza w związku z przejściem na emeryturę, zatem ma interes prawny do otrzymania zaświadczenia, które może mieć wpływ na wysokość świadczenia...
się o wydanie zaświadczenia nie wykazała interesu prawnego w urzędowym potwierdzeniu faktów lub stanu prawnego;, 3) organ nie dysponuje danymi pozwalającymi na wydanie...

III SA/Lu 495/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-10-20

tymi są wyłącznie słuszny interes strony lub interes społeczny. W ocenie organu słuszny interes strony w rozumieniu art. 154 k.p.a. należy rozumieć jako interes prawny...
, gdy zaskarżona decyzja narusza interes prawny strony skarżącej poprzez pozbawienie jej możliwości pełnienia obowiązków służbowych przez czas bliżej nieokreślony...

III SA/Lu 455/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-10-20

interes strony lub interes społeczny., W ocenie organu słuszny interes strony należy rozumieć jako interes prawny, a nie jako interes faktyczny i nie może być on sprzeczny...
z interesem społecznym. W sprawie niniejszej słuszny interes strony (funkcjonariusza zabiegającego o przywrócenie do pełnienia obowiązków służbowych), godzi w interes...

III SA/Lu 470/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-10-20

na słuszny interes strony lub interes społeczny., W ocenie organu słuszny interes strony należy rozumieć jako interes prawny, a nie jako interes faktyczny...
ze stron nie nabyła prawa jest ostateczna oraz czy za jej uchyleniem (lub zmianą) przemawia interes społeczny lub słuszny interes strony. Omawiana norma prawna...

II SAB/Wa 39/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-24

, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego...

I OSK 382/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-09

w postępowaniu w charakterze uczestnika., W uzasadnieniu podniesiono, że sprawa dotyczy zarówno samej działalności statutowej Związku tj. ochrony praw i interesów funkcjonariuszy...
Służby Celno- Skarbowej, ochrony prawnej byłych funkcjonariuszy (Służby Celnej), jak i ustawowych zadań Związku określonych w art. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r...

II SA/Wa 2448/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-23

lub gdy osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego. Należy przypomnieć, że zaświadczenie...
Kpa. (jeżeli o zaświadczenie ubiega się osoba ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego), organ administracji...
1   Następne >   +2   +5   +10   86