Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba Bezpieczeństwa X

II SA/Wa 2691/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-07-29

się o udział w postępowaniu sądowoadministracyjnym ma interes prawny w danej sprawie, decyduje norma prawa materialnego, na której oparto zaskarżony akt administracyjny...
, że mieć interes prawny znaczy to samo, co ustalić przepis prawa powszechnie obowiązującego, na którego podstawie można skutecznie żądać czynności organu z zamiarem...

II SA/Wa 2002/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-30

okoliczności, czy wnioskujący o zmianę nieważności decyzji ma interes prawny w sprawie i czy jest stroną, powinno mieć miejsce w postępowaniu administracyjnym. Nie można odmawiając...
wszczęcia postępowania czynić rozważań na temat interesu prawnego, czy też braku takiego interesu po stronie wnioskodawcy. Skarżący zauważył, że stroną postępowania...

II SA/Wa 2003/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-30

ówczesnego postępowania. Zaznaczył, że wyjaśnienie okoliczności, czy wnioskujący o zmianę nieważności decyzji ma interes prawny w sprawie i czy jest stroną, powinno mieć...
miejsce w postępowaniu administracyjnym. Nie można odmawiając wszczęcia postępowania czynić rozważań na temat interesu prawnego, czy też braku takiego interesu po stronie...

II SA/Wa 206/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-11

się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego., Z kolei art. 217 § 3 kpa określa, że zaświadczenie...
się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego, organ administracji publicznej obowiązany jest wydać zaświadczenie...

II SA/Wa 2662/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-26

. Zgodnie z przepisem art. 217 § 2 kpa zaświadczenie wydaje się, jeżeli osoba ubiega się o nie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych...
wnioskodawcy interesu prawnego, albo odmową wydania zaświadczenia o żądanej treści. Stosownie zaś do cytowanego art. 219 odmowa wydania zaświadczenia przybiera formę...

II SA/Wa 678/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-12

zwróciła się strona, mająca w tym interes prawny. Taki kierunek orzecznictwa znajduje także oparcie w doktrynie (...) zdaniem B. Adamiak, w demokratycznym państwie prawnym...
jednostka ma prawo do ochrony interesu lub obowiązku prawnego na drodze postępowania regulowanego przepisami prawa. Prawo to gwarantuje jednostce wykonywanie administracji...

II SA/Wa 677/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-12

, o której załatwienie zwróciła się strona, mająca w tym interes prawny. Taki kierunek orzecznictwa znajduje także oparcie w doktrynie (...) zdaniem B. Adamiak, w demokratycznym państwie...
prawnym jednostka ma prawo do ochrony interesu lub obowiązku prawnego na drodze postępowania regulowanego przepisami prawa. Prawo to gwarantuje jednostce wykonywanie...

I OSK 1503/08 - Wyrok NSA z 2009-07-29

poglądowi o zakazie zakładania a priori hierarchii wymienionych w przywołanej regulacji interesów prawnych. W wyroku SN z dnia 18 listopada 1993 r., III ARN 49/93...
art. 7 k.p.a. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że broniony w skardze przez A. A. jej słuszny interes nie równoważy interesu służby utożsamianego...

II SA/Wa 529/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-18

postępowania o charakterze administracyjnym. Zgodnie z przepisem art. 217 § 2 k.p.a. zaświadczenie wydaje się, jeżeli osoba ubiega się o nie ze względu na swój interes prawny...
do jego wydania albo niestwierdzenia po stronie wnioskodawcy interesu prawnego, albo odmową wydania zaświadczenia o żądanej treści. Stosownie zaś do cytowanego art. 219 k.p.a....

II SA/Wa 1980/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-20

przedmiotu i tego samego stanu prawnego w niezmienionym stanie faktycznym tej sprawy. Przedmiotem postępowania będą interesy prawne lub obowiązki, które następnie po wydaniu...
rozkazów dotyczą jego interesu prawnego., Nie można również przyjąć, że ww. rozkazy personalne dotknięte są wadą kawlifikowaną, wymienioną w art. 156 § 1 pkt 7 k.p.a....
1   Następne >   +2   +5   +10   12