Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Rzemiosło X

II SA 1003/83 - Wyrok NSA z 1983-09-27

wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne - Dz.U. nr 19 poz. 146/ należy odróżniać od udzielania pełnomocnictwa do wykonywania rzemiosła, to znaczy prowadzenia...
której odmówił wyrażenia zgody na pełnienie przez skarżącego funkcji pełnomocnika w przedsiębiorstwie 'D. C.'. Jako podstawę prawną decyzji powołał art. 7 ustawy z dnia 6 lipca 1982...

SA/Wr 243/87 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1987-06-26

rzemiosła /Dz.U. 1983 nr 7 poz. 40/ jedynie z powodu braku tytułu prawnego do pomieszczeń przy ul. W. nr 131a w W. wskazanych jako siedziba zakładu. Skarżący podkreślał...
zaskarżone decyzje 'związały' obywatela w prawny węzeł bezradności, co czyni zasadną skargę, skoro skarżący spełnia wszystkie inne przesłanki do uzyskania zezwolenia...

SA/Wr 740/85 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1985-11-12

. Nie można w postępowaniu administracyjnym wywodzić niekorzystnych dla strony skutków prawnych z faktu warunkowego umorzenia postępowania karnego po pomyślnym upływie ustalonego okresu próby...
-7652/Rz/36/85/ organ II instancji uchylił tę decyzję i przekazał sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia, ponieważ powołana przez ten organ podstawa prawna pozwala...

IV SA/Po 562/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-10-07

interes społeczny, jaki wynika z treści art. 70b ust. 1 uso, gdyż wprowadził do obrotu prawnego decyzję opartą na mylnej wykładni, skutkiem czego pracodawcy chcący...
naruszenie interesu społecznego, jaki wynika z art. 70b ust. 1 uso przez wprowadzenie do obrotu prawnego decyzji opartej na nadinterpretacji tego przepisu, skutkiem czego...

SA/Wr 728/84 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1984-12-28

na kwotę 15.508 zł. W tej sytuacji wydana decyzja jest zgodna z art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 czerwca 1972 r. o wykonywaniu i organizacji rzemiosła, a także z interesem...
Administracyjny zważył, co następuje: , Skarżąca pozostaje w przekonaniu, że 'zasady współżycia społecznego' są 'normą prawną', z którą powinna być zgodna każda decyzja...

SA/Wr 567/84 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1984-10-09

. Potwierdzając podstawę prawną decyzji powziętej przez terenowy organ administracji państwowej stopnia podstawowego, na mocy art. 138 par. 1 Kpa decyzję tę utrzymał w mocy...
wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywatela. Ten ostatni jednak został przez organy administracji...

I OSK 927/18 - Wyrok NSA z 2018-10-25

. nr [...] w przedmiocie uprawnień do kierowania pojazdami oddalił skargę., Powyższy wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy., Decyzją z dnia [...] grudnia 2016 r...
sprawy, tj. art. 6, art. 7 oraz art. 8 k.p.a., poprzez wykroczenie poza granice uprawnień przewidzianych stosownymi przepisami i wydanie decyzji bez uwzględnienia interesu...

III ARN 52/93 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1994-02-04

gospodarki uspołecznionej osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej lub nadesłane tym osobom i jednostkom z zagranicy. Należy zatem...
z zagranicy towarów rażąco narusza powołane wyżej przepisy ustawy o podatku obrotowym oraz rozporządzenia wykonawczego. Narusza również interes Rzeczypospolitej Polskiej...