Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ruch drogowy X
  • Symbol

III SA/Wr 761/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-02-17

. 28 k.p.a., stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek...
. Interes prawny wyraża się w możliwości zastosowania normy prawa administracyjnego w konkretnej sytuacji, konkretnego podmiotu prawa. Jak wywodziło dalej Kolegium - mieć...

VI SA/Wa 306/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-08-05

jest tylko ten podmiot, którego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Tak rozumiane...
normy prawnej, która może stanowić podstawę do sformułowania interesu lub obowiązku obywateli. Mieć interes prawny w postępowaniu administracyjnym znaczy to samo, co ustalić...

II SA/Op 136/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-06-13

niniejszej zmiany projektu organizacji ruchu., Uzasadniając swój interes prawny do wniesienia skargi, powołując się na orzecznictwo, skarżący podniósł, iż w dniu 12 września 2016...
, bowiem w terminie zawitym 7 dni złożył sprzeciw. W ocenie skarżącego, powyższa okoliczność świadczy, iż jego interes prawny ma charakter realny, indywidualny i bezpośredni...

I OSK 1029/06 - Wyrok NSA z 2007-06-21

) zgodnie z którym uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny /.../ i wyjaśnił, że w zrozumieniu interesu prawnego we wniesieniu skargi (legitymacja...
skargowa) podkreślana jest konieczność istnienia dwóch elementów, po pierwsze by skarżący miał interes prawny w przeprowadzeniu sądowej kontroli konkretnego aktu i drugi...

I OSK 1993/11 - Wyrok NSA z 2012-03-08

, iż Spółka nie wykazała naruszenia swojego interesu prawnego. Nadto wyjaśnił, że organ zarządzający ruchem jest uprawniony do wprowadzenia ograniczenia w tonażu pojazdów celem...
organizacji ruchu narusza jej interes prawny, gdyż uniemożliwia prowadzenie racjonalnej ekonomicznie działalności gospodarczej. Narusza konstytucyjną zasadę wolności...

II SA/Ol 1364/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-01-28

do tej ustawy brak jest przepisu o charakterze materialno-prawnym, z którego można wywodzić, iż poprzedni właściciel pojazdu ma interes prawny w postępowaniu administracyjnym...
na ich niewłaściwym zastosowaniu poprzez uznanie, że skarżący nie ma interesu prawnego w występowaniu z wnioskiem o stwierdzenie nieważności postępowania w przedmiocie...

III SA/Lu 770/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-10-30

jako u.s.p. Zgodnie z powołanym unormowaniem każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą podjętą przez organ powiatu w sprawie z zakresu administracji...
interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Pojęcie 'interesu prawnego' nie zostało...

II SA/Ol 307/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-06-12

Górniczym w Ż., W odpowiedzi na to wezwanie, Starosta stwierdził brak podstaw do jego uwzględnienia podając, że Spółka nie wykazała naruszenia swojego interesu prawnego, a organ...
także interes prawny Spółki, gdyż uniemożliwia prowadzenie racjonalnej ekonomicznie działalności gospodarczej, co z kolei narusza konstytucyjną zasadę wolności działalności...

III SA/Wr 1122/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-05-12

na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze wniosło o jej oddalenie., W uzasadnieniu organ odwoławczy wniósł o oddalenie skargi z uwagi na brak własnego interesu prawnego...
jest przedmiotem skargi. Przepis art. 50 § 1 p.p.s.a. przewiduje natomiast, że do wniesienia skargi uprawniony jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw...

VII SA/Wa 1609/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-30

przez skarżącą interesu prawnego oraz nietrafnych zarzutów naruszenia prawa procesowego i materialnego. Zdaniem organu okoliczność, że skarżąca złożyła projekt organizacji...
ruchu, który został zatwierdzony tylko w części, nie jest wystarczającą przesłanką do uznania, że wykazała ona interes prawny w sprawie i że ten interes został naruszony...
1   Następne >   +2   +5   +10   100