Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Rozgraniczenie nieruchomości X

II SA/Po 886/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-03-13

., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ omówił podstawy prawne wydanego rozstrzygnięcia tj. art. 157 § 2, art. 61a § 1 oraz art. 29 Kpa, jak również opisał instytucję interesu...
prawnego, podnosząc, że interes ten musi mieć charakter realny i własny, nie opierać tylko na istnieniu jakiegoś aktu lub instytucji prawnej., Na tym tle Kolegium wywodziło...

III SA/Wr 146/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-01-26

przesłanki do rozgraniczania nieruchomości a wnioskodawcy nie wykazali skutecznie swego interesu prawnego w tym postępowaniu. Samorządowe Kolegium Odwoławcze ustaliło, że J...
I instancji, że wnioskodawcy - z uwagi na brak interesu prawnego wobec braku sporu co do granic nieruchomości między właścicielami - nie są stroną w tym postępowania...

IV SA/Wa 815/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-27

wnioskodawcy złożyli zażalenie, w którym podnieśli, że organ błędnie ustalił, że wnioskodawcy nie nabyli własności działki nr [...]. Wskazali, że mają interes prawny...
pełnomocnika wnioskodawców do sprecyzowania żądania przez wskazanie, rozgraniczenia których nieruchomości się domaga, a także wykazanie interesu prawnego do żądania...

III SA/Po 745/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-01-22

interesu prawnego w stwierdzeniu nieważności kwestionowanej decyzji podziałowej, wykazali interes faktyczny, który jednak nie daje legitymacji do żądania stwierdzenia...
nieważności decyzji., Organ odwoławczy odwołując się do art. 157 § 2 kpa ocenił, iż zobligowany był zbadać, czy wnioskodawcy wykazali interes prawny, a w konsekwencji...

I OSK 2193/18 - Wyrok NSA z 2019-02-12

stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...] stycznia 2014 r. z uwagi na brak interesu prawnego skarżącej do żądania wszczęcia postępowania. Rozgraniczenie, które dokonane...
nie posiada przymiotu strony w postępowaniu o stwierdzenie nieważności decyzji rozgraniczeniowej wobec braku interesu prawnego. Następnie wskazał, że przedmiotem decyzji...

IV SA/Po 316/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-07-06

osoby fizycznej i stanowiącej drogę powiatową, bowiem decyzja w tej części nie dotyczy interesu prawnego czy też obowiązku Wnioskodawczyni w rozumieniu art. 28 k.p.a....
, konieczne jest sięgnięcie do art. 28 k.p.a. Postępowanie administracyjne dotyczy interesu prawnego konkretnej osoby wówczas, gdy wydaje się w nim decyzję, która rozstrzyga...

I OSK 408/17 - Wyrok NSA z 2017-09-07

do drogi publicznej, a tym samym mają one interes prawny w ustaleniu nie tylko granic swojej działki, ale i drogi publicznej przylegającej do ich działki;, - obrazę...
nr [...] dotyczyła osobistych interesów majątkowych kierownika organu, osób pozostających z tym kierownikiem w stosunkach prawnych określonych w art. 24 § 1 pkt 2 i 3 k.p.a., osoby...

II SA/Op 584/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-07-19

. Niekoniecznie podmiotu, który brał udział w postępowaniu zwykłym, ale koniecznie od podmiotu, który ma interes prawny w rozumieniu art. 28 Kpa (tak wyroki: NSA z 28...
decyzji jest nie tylko strona postępowania zwykłego, zakończonego wydaniem kwestionowanej decyzji, lecz również każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczyć...

II SA/Rz 61/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-04-08

. Interes prawny jest bowiem kategorią obiektywną. Twierdzenie, że posiada go jedynie strona, która żąda wszczęcia postępowania, pozostawałoby w sprzeczności z pojęciem...
nieruchomości leży w interesie prawnym wszystkich właścicieli (współwłaścicieli)., W powołanej wyżej uchwale NSA podkreślił, że art. 152 Kodeksu cywilnego stanowi podstawę...

I OPS 5/06 - Uchwała NSA z 2006-12-11

subiektywnym skarżącego, od interesu prawnego, o którym mowa w przepisie art. 262 § l pkt 2 k.p.a. Interes prawny został określony zasadą dotyczącą rozgraniczania...
, ale dotyczy ono również interesu prawnego wynikającego z przepisów ustawy (art. 152 i 153 k.c.), jakim jest ustalenie stabilnej granicy między sąsiadującymi nieruchomościami...
1   Następne >   +2   +5   +10   31