Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Radiofonia i telewizja X

VI SA/Wa 967/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-03

, sprzeciwia się art. 6 k.p.a. oraz art. 7 Konstytucji RP., Uzasadniając istnienie po swojej stronie interesu prawnego skarżący wskazali, że są nadawcami koncesjonowanych...
, że jego zdaniem skarżący nie uzasadnili interesu prawnego w powyższym żądaniu stwierdzenia nieważności decyzji zmieniającej, a jedynie wolę zainteresowania prowadzonym...

VI SA/Wa 1034/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-03

się art. 6 k.p.a. oraz art. 7 Konstytucji RP., Uzasadniając istnienie po swojej stronie interesu prawnego skarżący wskazali, że są nadawcami koncesjonowanych programów...
, że jego zdaniem skarżący nie uzasadnili interesu prawnego w powyższym żądaniu stwierdzenia nieważności decyzji zmieniającej, a jedynie wolę zainteresowania prowadzonym...

VI SA/Wa 1035/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-03

. 6 k.p.a. oraz art. 7 Konstytucji RP., Uzasadniając istnienie po swojej stronie interesu prawnego skarżący wskazali, że są nadawcami koncesjonowanych programów radiowych...
, że jego zdaniem skarżący nie uzasadnili interesu prawnego w powyższym żądaniu stwierdzenia nieważności decyzji zmieniającej, a jedynie wolę zainteresowania prowadzonym postępowaniem...

VI SA/Wa 3329/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-07

okres., Pismem z dnia [...] marca 2014r. O wniosła o uwzględnienie interesu prawnego Spółki w prowadzonym przez prezesa UKE postępowaniu wszczętym wnioskiem P z dnia...
, gdyż nie posiada ona interesu prawnego w postępowaniu. Nadto pismem z dnia [...] września 2014r. Prezes UKE poinformował O. także, że okoliczności, które w ocenie...

II GSK 741/09 - Postanowienie NSA z 2012-06-27

, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego. Wnoszący o dopuszczenie do postępowania jest nadawcą programu radiowego i jest zainteresowany odwoływaniem...
, w ocenie [A] S.A., dysponuje ono interesem prawnym, uzasadniającym dopuszczenie do udziału w charakterze uczestnika w postępowaniu., Naczelny Sąd Administracyjny zważył...

II GSK 14/05 - Wyrok NSA z 2005-03-09

sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, zaś art. 12 P.p.s.a. wprost stanowi, że ilekroć w ustawie jest mowa...
postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony (art. 12 P.p.s.a.), Nie ulega wątpliwości, że uchylenie przez WSA...

VI SA/Wa 2987/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-14

, zasadę prawa do procesu oraz zasadę prawa do sądu. Istotą zasady prawa do procesu jest przyznanie jednostce prawa do obrony interesu prawnego. Zasada prawa do procesu...
organu pismo z [...] lipca 2013 r., od którego strona wniosła środek zaskarżenia nie zawierało elementów decyzji administracyjnej, takich ja:k podstawa prawna...

VI SA/Wa 3338/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-13

posiada interes prawny, którym jest uzyskanie urzędowego potwierdzenia, że decyzja w części dotyczącej opłaty została wydana z naruszeniem prawa (art. 152 k.p.a....
decyzji doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym., W dniu [...] czerwca 2002 r. R. SA z siedzibą w W. (dalej skarżąca) uzyskała Koncesję...

VI SA/Wa 2109/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-13

, warunkujące istnienie przedmiotu postępowania administracyjnego, a w szczególności - posiada interes prawny, którym jest uzyskanie urzędowego potwierdzenia, że sporna...
do zastosowania przepisów ustawy o opłacie skarbowej, jako podstawy prawnej dla określenia wysokości opłaty za udzielenie koncesji;, 3) art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. c...

VI SA/Wa 2907/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-06

interesu prawnego, którym było uzyskanie urzędowego potwierdzenia, iż decyzja w części dotyczącej opłaty została wydana z naruszeniem prawa (art. 152 k.p.a....
, że wygaśnięcie decyzji oznacza, iż przestaje ona kształtować jakiekolwiek prawa i obowiązki administracyjne, czy też wywoływać dla jej adresatów jakiekolwiek inne skutki prawne...
1   Następne >   +2   +5   10