Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Publiczny obrót papierami wartościowymi X

II GSK 56/09 - Wyrok NSA z 2010-05-11

, na czym polega jego interes prawny w tej sprawie, wskazując jedynie na interes faktyczny wynikający z faktu bycia akcjonariuszem Banku P. S.A., który nie skutkuje...
jednak uznaniem wnioskującego za stronę tego postępowania. Powołano się przy tym na utrwalone, zdaniem organu, rozumienie w orzecznictwie interesu prawnego, w tym w szczególności...

II GSK 1189/19 - Wyrok NSA z 2022-10-04

nie dotyczyło jej interesu prawnego lecz istniejącej Spółki skarżącej w związku z naruszeniem przez Spółkę skarżącą obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 1 pkt 1 u.o.p....
, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. O istnieniu interesu prawnego...

II GSK 50/06 - Wyrok NSA z 2006-04-26

- 'wydaje się niesporne, że upublicznienie informacji stanowiącej dobra osobiste człowieka bez jego zgody i przy braku podstawy prawnej jest sprzeczne z interesem publicznym...
mogłoby być sprzeczne z interesem publicznym lub spowodować znaczną szkodę dla interesów emitenta, pod warunkiem, że brak tej informacji nie uniemożliwi inwestorom...

VI SA/Wa 1476/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-09

w następującym stanie faktycznym i prawnym:, Postanowieniem z dnia [...] sierpnia 2008 r. Komisja Nadzoru Finansowego wszczęła postępowanie mające na celu ustalenie...
o ofercie poprzez błędną wykładnię,, - art. 7 k.p.a. poprzez zaniechanie dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy przy uwzględnieniu interesu...

II GSK 612/10 - Wyrok NSA z 2011-06-09

w przepisach k.p.a. podstawy prawnej do takiego żądania strony., Wobec wątpliwości zgłoszonych przez Spółkę w piśmie z dnia 3 stycznia 2008 r., dotyczących przesłanek włączenia...
na podstawie przepisów prawa;, b) art. 7 k.p.a., poprzez naruszenie zasady kontroli nad przestrzeganiem prawa w postępowaniu, prawdy obiektywnej, a także uwzględnienia interesu...

II GSK 526/08 - Wyrok NSA z 2008-12-18

przepisów prawa i zasad uczciwego obrotu, 2. w § 2 nie stwierdzała naruszenia interesów zleceniodawcy., Jako podstawę prawną decyzji wskazano art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21...
narusza przepisy prawa, w szczególności przepisy wydane na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1-2 i 5 (pkt 1); nie przestrzega zasad uczciwego obrotu (pkt 2); narusza interesy...

VI SA/Wa 1487/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-22

w oparciu o następujące ustalenia faktyczne i wywody prawne:, Decyzją z dnia [...] września 2009 r. nałożył na M. D. (dalej zwanego skarżącym) karę pieniężną w wysokości...
przesyłki był radca prawny J. D., pełnomocnik M. D. ([...]). Przesyłka została zwrócona przez urząd pocztowy do organu 12 grudnia 2009 r. Na kopercie przesyłki widniała...

VI SA/Wa 1486/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-22

w oparciu o następujące ustalenia faktyczne i wywody prawne:, Decyzją z dnia [...] września 2009 r. nałożył na M. D. (dalej zwanego skarżącym) karę pieniężną w wysokości...
przesyłki był radca prawny J. D., pełnomocnik M. D. ([...]). Przesyłka została zwrócona przez urząd pocztowy do organu 12 grudnia 2009 r. Na kopercie przesyłki widniała...

VI SA/Wa 1691/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-22

KNF nie stworzył stronie prawnych możliwości podjęcia czynności procesowych w obronie swoich interesów., WSA podkreślił, iż uzasadnienie decyzji, stosownie do art. 107 § 3...
poprzedzającego bezpośrednio wydanie decyzji z dnia [...] kwietnia 2008 r.), nie stworzył stronie prawnych możliwości podjęcia czynności procesowych w obronie swoich interesów...

VI SA/Wa 247/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-24

w następującym stanie faktycznym i prawnym., W dniu 18 grudnia 2007 r. do Komisji Nadzoru Finansowego wpłynęło pismo z dnia [...] grudnia 2007 r. zawierające...
grupy K. przed i po dojściu do skutku umowy o nabycie udziałów T.,, - kopie oświadczeń S.,, - pełnomocnictwo dla radcy prawnego, który podpisał omawiane pismo., Organ...
1   Następne >   +2   4