Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Skarżony
  • Symbol

II FZ 195/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-21

(podatkowym wierzycielem). Gmina powinna być w tym stanie rzeczy traktowana jako strona, a jej interes prawny wynika z art. 4 ust. 1 pkt 1 lit a) ustawy z dnia 13 listopada...
, wyłącza możliwość dochodzenia przez tę jednostkę jej interesu prawnego w trybie postępowania administracyjnego czy też sądowoadministracyjnego (por. wyrok NSA z dnia 16...

II FZ 194/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-21

(podatkowym wierzycielem). Gmina powinna być w tym stanie rzeczy traktowana jako strona, a jej interes prawny wynika z art. 4 ust. 1 pkt 1 lit a) ustawy z dnia 13 listopada...
, wyłącza możliwość dochodzenia przez tę jednostkę jej interesu prawnego w trybie postępowania administracyjnego czy też sądowoadministracyjnego (por. wyrok NSA z dnia 16...

I FZ 77/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-14

uznanie, że skarżący nie mają interesu prawnego do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję umarzającą postępowanie odwoławcze od decyzji...
wymiarowej wydanej wobec spółki, w szczególności podnosząc, że w sytuacji, w której interes prawnych skarżących w rozpatrywanej sprawie jako osób trzecich, o których mowa...

II OSK 950/07 - Wyrok NSA z 2008-08-21

przesądzono, że uprawnienie do wniesienia skargi do sądu administracyjnego powiązane zostało z posiadaniem interesu prawnego, stanowiąc m.in., iż 'uprawnionym...
do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny'. Kryterium 'interesu prawnego', na którym oparta jest legitymacja do wniesienia skargi oznacza, że akt, czynność...

IV SA/Wa 1201/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-05

wniesione zostało przez podmiot legitymujący się interesem prawnym do wniesienia odwołania. Z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego jednoznacznie wynika...
decyzji o umorzeniu postępowania odwoławczego na podstawie art. 138 § 1 pkt 3 kpa. Ustalenie interesu prawnego winno nastąpić w toku rozpoznawania odwołania na podstawie...

II SA/Kr 66/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-26

osoba, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego., W orzecznictwie sądowym i piśmiennictwie...
utrwalony jest pogląd, że o tym, czy wnioskodawca ubiegający się o udział w postępowaniu sądowoadministracyjnym ma interes prawny w danej sprawie, decyduje norma prawa...

II SA/Go 290/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-06-27

stwierdzenia przez Sąd, że skarżąca spółka nie wykazała zaistnienia w dacie wnoszenia skargi naruszenia jej interesu prawnego lub uprawnienia zaskarżoną uchwałą polegającego...
, przed jej wejściem w życie nie wywoływała skutków prawnych, nie pozbawiała (ograniczała) jej adresatów uprawnień ani nie nakładała obowiązków - nie mogła naruszać interesów...

I OZ 117/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-03

, że dopiero w dniu 23 lipca 2007 r. dowiedziała się o wydaniu tegoż postanowienia. Skarżący wskazał, że mimo posiadania interesu prawnego w przedmiotowym postępowaniu...
czy ma on interes prawny w postępowaniu, w ramach którego zostało wydane zaskarżone postanowienie., Zażalenia na powyższe postanowienie złożyli: 1. E. Z., A. Z., P.Z., M. P., 2. K...

I SA/Wr 583/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-12-04

przez jej podpisanie bądź nadesłanie podpisanego odpisu skargi oraz określenie naruszenia prawa bądź interesu prawnego. Wezwanie do uzupełnienia w/w braku...
sformułowania zarzutu naruszenia prawa lub interesu prawnego., Organ podatkowy pismo strony skarżącej, uzupełniające częściowo skargę, przekazał Sądowi nadając je na poczcie...

I SA/Wr 584/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-12-04

przez jej podpisanie bądź nadesłanie podpisanego odpisu skargi oraz określenie naruszenia prawa bądź interesu prawnego. Wezwanie do uzupełnienia w/w braku...
sformułowania zarzutu naruszenia prawa lub interesu prawnego., Organ podatkowy pismo strony skarżącej, uzupełniające częściowo skargę, przekazał Sądowi nadając je na poczcie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100