Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przeciwdziałanie alkoholizmowi X

III SA/Lu 627/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-12-04

skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej...
działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Zgodnie natomiast z § 2 powołanego przepisu uprawnionym...

VI SA/Wa 387/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-29

na skargę Rada Miasta M. wniosła o jej oddalenie podkreślając, że w jego ocenie skarżąca nie wykazała interesu prawnego w przeprowadzeniu sądowej kontroli zaskarżonej decyzji...
do czego obligował ją art. 50 § 1 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, gdyż tylko w przypadku posiadania interesu prawnego można wnieść skargę do sądu...

II SA 2109/99 - Wyrok NSA z 2000-09-27

Samo błędne skierowanie decyzji do osoby nie będącej stroną postępowania administracyjnego, a co więcej, nie mającej żadnego interesu prawnego w rozstrzygnięciu sprawy...
i której to rozstrzygnięcie w ogóle nie dotyczy - nie może mieć interesu prawnego do wniesienia skargi do NSA /art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym...

III SA/Gd 119/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-04-06

jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Zgodnie z utrwalonym...
w orzecznictwie i literaturze rozumieniem tego przepisu, istotą interesu prawnego jest jego związek z konkretną normą prawa materialnego, polegający na tym, że akt...

III SA/Łd 74/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-05-12

ubiegania się o takie zezwolenie jego interes prawny jest uzasadniony., W odpowiedzi na powyższe wezwanie, Wójt Gminy L. poinformował D.R., że każdy z członków Komisji...
lub zarządzenie organu gminy ma nie tylko mieszkaniec tej gminy, której organ podjął kwestionowaną uchwałę lub wydał zarządzenie, ale każdy, czyj interes prawny został naruszony...

II SA/Rz 37/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-04-20

terytorialnego. Co do kwestii posiadania interesu prawnego w zaskarżeniu decyzji SKO skarżąca wskazała, iż pozostawienie jej w obiegu prawnym utrwali w praktyce stanowisko...
, że w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego wypracowane zostało stanowisko, iż bez względu na przedmiot sprawy i jej rzeczywisty związek z interesem prawnym, gmina...

II GSK 876/09 - Wyrok NSA z 2010-10-13

. 30 dni od dnia doręczenia skarżącym odpowiedzi organu na wezwanie., Przystępując do oceny interesu prawnego skarżących w żądaniu zbadania legalności uchwały Sąd...
skargi daje naruszenie interesu prawnego, a nie faktycznego,, b) interes prawny skarżącego musi wynikać z normy prawa materialnego kształtującej sytuację prawną wnoszącego...

III SA/Gl 1234/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-02-06

także, iż w jego ocenie skarżące [...] w W. posiada przymiot strony w niniejszej sprawie, z uwagi na interes prawny oparty na ochronie własności. 'Zgodnie z art. 140 k.c. właściciel...
., Stosownie do art. 50 § 1 p.p.s.a. uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna...

III SA/Gl 1783/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-12-05

P.p.s.a. - przysługuje legitymacja procesowa do jej wniesienia., Stosownie do art. 50 § 1 P.p.s.a. uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny...
, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób...

III SA/Lu 612/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-12-27

jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Zarówno w doktrynie...
jak i orzecznictwie przyjmuje się, że interesu prawnego lub obowiązku, o których mowa w art. 28 k.p.a. należy upatrywać w jego związku z konkretną normą prawa...
1   Następne >   +2   +5   +10   42