Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych X

III SA 955/97 - Wyrok NSA z 1998-10-15

podmiotem własnych praw /interesów prawnych/ lub obowiązków, które podlegają skonkretyzowaniu w postępowaniu administracyjnym. Pojęcie strony, jakim posługuje się art. 28 Kpa...
, a mianowicie Przedsiębiorstwo w likwidacji., Izba Skarbowa wyraziła pogląd, iż interesem prawnym z art. 28 Kpa jest interes znajdujący oparcie w odpowiednich przepisach prawa...

IV SAB 62/93 - Postanowienie NSA z 1994-04-08

interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. , W niniejszej sprawie Spółka...
i Handlu jako organu założycielskiego, od którego oczekuje decyzji w sprawie. , Wbrew stanowisku skarżącej, stosunki prawne łączące przedsiębiorstwo państwowe z organem...

III SA 246/94 - Wyrok NSA z 1994-11-09

interesu prawnego w rozstrzygnięciu sprawy, a tym samym przymiotu strony zarówno w postępowaniu administracyjnym, jak i przed NSA /art. 28 Kpa/. W tej sytuacji skarga...
- mimo że skarżąca spółka, jak wynika ze skargi, uważa się za 'generalnego następcę prawnego byłego państwowego przedsiębiorstwa' - należało w pierwszej kolejności rozważyć...

W 2/96 - Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z 1996-05-15

działalność gospodarczą po ich przekształceniu w jednoosobowe spółki, to służą one interesom ekonomicznym państwa, które na płaszczyźnie prawnej personifikuje Skarb...
nie naruszało usprawiedliwionych interesów osób pozostających w stosunkach prawnych z przekształcaną osobą prawną. Przepisy rozdziału 2 ustawy o prywatyzacji...

K 19/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1995-11-22

w odniesieniu do osób fizycznych i innych osób prawnych. Ochrona ta jest przy tym podyktowana nie samym tylko interesem państwowej osoby prawnej, lecz przede wszystkim...
interesem osób wchodzących z nią w stosunki prawne /użytkownicy, kontrahenci/., W odniesieniu do przedsiębiorstw państwowych szczególną kategorię ich kontrahentów stanowią...

III ARN 72/94 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1994-12-20

/Dz.U. nr 53 poz. 253/ przysługuje przedsiębiorstwu państwowemu od cywilnoprawnych umów sprzedaży zorganizowanej części tych przedsiębiorstw, a nie innym osobom prawnym...
, że jego czynność prawna jest przejawem aktywności Skarbu Państwa. Obciążenie opłatą skarbową jest podwójne, bowiem nabywcą mienia jest przedsiębiorstwo państwowe, które uiściło 50...

K 10/96 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1996-09-03

tę tezę za błędną., Trafnie wskazuje Minister Przekształceń Własnościowych, że ani konstytucja ani żaden inny akt prawny nie nakładają na Państwo obowiązku przeprowadzenia...
z możliwych wariantów powszechnej prywatyzacji jest sprawą parlamentu. 'Ocena trafności przyjętych rozwiązań prawnych nie należy do Trybunału Konstytucyjnego. Obowiązek...

SA/Po 561/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1993-06-03

prawo do ulgi ze względu na interes społeczny /dokończenie przez spółkę rozpoczętej inwestycji mającej na celu ochronę środowiska/ kosztem naruszenia przepisów prawnych...
nr II US 5/730/W/9/92 z dnia 31 marca 1992 r. wymierzył spółce akcyjnej 'E.' w S. podatek dochodowy od osób prawnych za okres od 1 kwietnia 1991 r. do 31 grudnia 1991 r...

III SA 1982/97 - Postanowienie NSA z 1998-02-18

z zastosowania językowej wykładni zestawi się z ustaleniami dotyczącymi rodzaju przewidzianego świadczenia i formy nawiązywania przez właściwy organ stosunków prawnych...
/ o cywilnoprawnym charakterze analizowanej konstrukcji prawnej., Tezy, tej nie podważa bynajmniej fakt włączenia w jej ramy mechanizmu postępowania reklamacyjnego. Brak...

III SA 1783/97 - Postanowienie NSA z 1998-02-18

uregulowania prawnego dotyczącego zasad i trybu nieodpłatnego nabywania akcji przez uprawnionych pracowników, wprowadzonego przez przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r...
świadczenia i formy nawiązywania przez właściwy organ stosunków prawnych/ o cywilnoprawnym charakterze analizowanej konstrukcji prawnej. Tezy tej nie podważa bynajmniej fakt...
1   Następne >   2