Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo miejscowe X
  • Symbol

II SA/Wr 469/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-04-22

interesu prawnego poprzez ograniczenie swobodnego korzystania z prawa własności nieruchomości na zasadzie art. 140 ustawy-Kodeks cywilny (dalej jako: k.c.') oraz art. 144...
miejscowego, co z kolei stanowi naruszenie przysługującego skarżącemu interesu prawnego poprzez ograniczenie swobodnego korzystania z prawa własności nieruchomości...

II SA/Wr 191/22 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-08-04

- o oddalenie skargi w całości jako bezzasadnej. Uzasadniając wniosek o odrzucenie skargi organ wskazał, że strona nie wykazała interesu prawnego w zaskarżeniu uchwały., Wojewódzki...
przed sądami administracyjnymi, zwanej dalej p.p.s.a., sąd odrzuca skargę, jeżeli interes prawny lub uprawnienie wnoszącego skargę na uchwałę lub akt, o którym mowa w art. 3...

II SA/Po 993/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-07-07

do wniesienia skargi. Następnie skarżący wskazali, że posiadają w sprawie interes prawny w myśl art. 50 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu...
wypisu z ewidencji gruntów, który potwierdzałby, że m.p.z.p. obejmuje swym zasięgiem nieruchomości skarżących oraz fakt, że został naruszony ich interes prawny...

II OSK 1847/12 - Wyrok NSA z 2012-10-23

planem. Skarżący odwołując się do orzecznictwa sądowego wywodził, że interes prawny osoby wnoszącej skargę powszechną do sądu administracyjnego może wynikać zarówno...
, co w konsekwencji oznacza, że legitymuje się on interesem prawnym, o jakim mowa w art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym., Skarżący argumentował, że istnieje sprzeczność pomiędzy...

II SA/Kr 564/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-11-17

zagospodarowania przestrzennego (w skrócie m.p.z.p.), przyjętym zaskarżaną uchwałą., Zdaniem skarżącego powyższa okoliczność uzasadnia jego interes prawny do wniesienia przedmiotowej...
woli podporządkować, prowadzi do naruszenia uprawnień właścicielskich, co wskazuje na naruszenie interesu prawnego.', W uzasadnieniu skargi wskazano, że miejscowy plan...

VI SA/Wa 3327/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-19

wyraziła pogląd o braku interesu prawnego Skarżącej w żądaniu stwierdzenia nieważności zaskarżonej Uchwały. Organ podkreślił, iż legitymację skargową do zaskarżenia uchwały...
w odniesieniu do ogólnej normy art. 50 u.p.s.a. W świetle tego przepisu skarżący musi wykazać naruszenie interesu prawnego lub uprawnienia wywołanego zaskarżoną uchwałą...

II SA/Wr 436/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-03-21

, Kłębanowice, Koskowice, Mikołajowice., Pismem z dnia 21 marca 2011 r. skarżący Z. S. wezwał Radę Gminy Legnickie Pole do usunięcia naruszenia jego interesu prawnego., Uchwałą...
, jako właściciel nieruchomości objętej planem, zarzucił przedmiotowej uchwale naruszenie interesu prawnego, o którym mowa w art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r...

II SA/Wr 426/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-03-21

, Kłębanowice, Koskowice, Mikołajowice., Pismem z dnia 21 marca 2011 r. skarżący S. S. wezwał Radę Gminy Legnickie Pole do usunięcia naruszenia jego interesu prawnego., Uchwałą...
, jako właściciel nieruchomości objętej planem, zarzucił przedmiotowej uchwale naruszenie interesu prawnego, o którym mowa w art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r...

I OSK 2536/13 - Wyrok NSA z 2014-01-30

w związku z ust. 4 uchwały z powodu wydania jej z naruszeniem ich interesu prawnego poprzez ograniczenie uprawnień jako mieszkańców strefy, Zarzucili, że wskazane...
przepisy tego aktu zostały przyjęte z naruszeniem ich interesu prawnego poprzez ograniczenie uprawnień jako mieszkańców strefy, tj. osób fizycznych będących właścicielami...

II SA/Op 370/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-02-22

nastąpić naruszenie interesu prawnego skarżącego lub uprawnienia. Podkreślała, że stosownie do art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, o naruszeniu takim...
istnienie związku pomiędzy jego własną 'prawnie zagwarantowaną' sytuacją, a zaskarżoną uchwałą, polegającego na naruszeniu przez uchwałę jego interesu prawnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100