Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy urzędów państwowych X

III SA/Lu 35/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-03-30

na skargę Prezydent Miasta wniósł o oddalenie skargi. Organ podniósł, że skarżący nie wykazał legitymacji do wniesienia skargi. Interes prawny musi wynikać z normy prawa...
, tak więc nawet ewentualna sprzeczność aktu prawnego z prawem nie daje legitymacji do wniesienia skargi, jeżeli akt ten nie narusza prawem chronionego interesu prawnego...

II SA/Ol 545/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-09-11

. Podane okoliczności wskazują w tej sprawie na słuszny interes skarżącej, będącej funkcjonariuszem publicznym, który przemawia za istnieniem domniemania prawnego...
: audytor wewnętrzny, radca prawny i pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych nie są zaliczane do stanowisk eksperckich. Nadto zadania realizowane...

III ARN 93/95 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1996-05-14

zwrócenia się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym co do zgodności aktu ustawowego z Konstytucją albo innego aktu normatywnego z Konstytucją lub aktem...
sytuacji prawnej Rzecznik Praw Obywatelskich nie traktuje ustawowego zróżnicowania wieku emerytalnego jako dyskryminacji kobiet i w związku z tym odmówił wystawienia...

II SA 1640/92 - Wyrok NSA z 1992-11-06

Udzielenie stronie mylnej informacji o przepisach prawnych dotyczących załatwianej sprawy stanowi wprawdzie naruszenie przepisów prawa /art. 8 i art. 17 ustawy z dnia 16...
. z powodu wyjazdu Jerzego K. z granicę., Decyzja nie zawierała prawnego i faktycznego uzasadnienia poza ogólną wzmianką w jej rozstrzygnięciu, że utrata zasiłku...

IV SA/Gl 225/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-06-12

w odczytaniu obowiązujących regulacji prawnych., Pismem z 30 maja 2017 r. skarżący wniósł odwołanie od otrzymanej propozycji do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W odwołaniu...
zatrudnienia jak również wynikające z odmowy jej przyjęcia. W końcowej części pisma odwołano się do Porozumienia w sprawie zabezpieczenia praw i interesów pracowników...

I OSK 715/10 - Wyrok NSA z 2011-03-17

prawna, pozostaje w odpowiedniej proporcji do wagi interesów naruszanych wprowadzonym zróżnicowaniem., Poza tym zróżnicowanie podmiotów podobnych winno być powiązane...
(zasada demokratycznego państwa prawnego) i art. 32 (zasada bezwzględnej równości wobec prawa) - poprzez przyjęcie, że dopuszczalne jest ograniczenie podmiotowe wobec...

III ARN 51/96 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1996-10-04

, że bez znaczenia prawnego jest nazwanie mianowania powołaniem, a wypowiedzenia - odwołaniem, gdyż istotne znaczenie ma treść stosunku prawnego, a nie jego nazwa. Rozwiązanie...
./ i art. 70 par. 2 Kp oraz naruszenie interesu Rzeczypospolitej Polskiej. Wnoszący rewizję nadzwyczajną wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i odrzucenie skargi...

I OSK 924/06 - Wyrok NSA z 2007-04-11

decyzji administracyjnej i wobec tego nie powinno wywoływać skutków prawnych. Wskazał, że odwołanie skarżącego nie powinno nastąpić w drodze decyzji administracyjnej...
. W konsekwencji skoro skarżący nie był pracownikiem powołanym, nie mogło wywrzeć skutku prawnego odwołanie go ze stanowiska Naczelnika Obwodowego Urzędu Miar w [...]. Organ stwierdził...

II SA 800/94 - Wyrok NSA z 1994-06-30

wszystkich pracowników tylko w zakresie praw i interesów zbiorowych pracowników. W sprawach indywidualnych stosunków pracy związki zawodowe reprezentują tylko interesy...
swoich członków. Obrony wobec pracodawcy praw i interesów pracowników nie zrzeszonych mogą się związki zawodowe podjąć tylko na wniosek pracownika /art. 7 ust. 2 ustawy...

II SA 743/82 - Wyrok NSA z 1982-06-07

Konstytucji są wyrazem interesów i woli ludu pracującego, których przestrzeganie jest podstawowym obowiązkiem każdego organu państwa i każdego obywatela, a organy władzy...
i administracji państwowej działają na podstawie przepisów prawa. Konstytucyjne określenie roli PZPR, nie może być rozumiane jako stworzenie prawnych preferencji...
1   Następne >   3