Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy samorządowi X

IV SA/Wr 491/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-04-25

argumentowała, że legitymuje się wymaganym interesem prawnym dla zaskarżenia obu zarządzeń, gdyż naruszają one jej uprawnienia. Podkreśliła, że odwołanie z pełnionego stanowiska...
z cytowanym przepisem., W obszernym uzasadnieniu kolejnego pisma procesowego organ wykonawczy gminy akcentował brak interesu prawnego strony w zaskarżeniu zarządzenia...

III SA/Łd 535/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-12-21

czynnie do zaskarżenia do sądu administracyjnego uchwały podjętej przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej jest podmiot, którego interes prawny...
lub uprawnienie zostały uchwałą naruszone. Zdaniem Rady zaskarżona uchwała nie narusza interesu prawnego skarżących. Na potwierdzenie swojego stanowiska organ wskazał...

II SA/Po 201/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-08-18

gminy zauważył, iż zgodnie z art. 101 ust. 1 usg naruszenie interesu prawnego winno być następstwem podjętej uchwały, a strona wzywająca do naruszenia prawa nie wskazała...
, w jaki sposób doszło do naruszenia jej interesu prawnego, wynikającego z przepisów prawa materialnego., Pismem z dnia 1 marca 2009 r. J. Ł., na podstawie art. 101 ust. 1 usg...

III SA/Po 696/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-02-14

skarżących kwestionowana uchwała naruszyła ich interes prawny i uprawnienia w ten sposób, że skutkiem błędnej interpretacji i zastosowania zapisów Statutu Gminy dotyczących...
interesu prawnego w zaskarżeniu uchwały Rady Gminy, podnosząc, że interes prawny w tej konkretnej sprawie leży wyłącznie w sferze ochrony praw pracowniczych, z czego skarżący...

II SA/Rz 552/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-09-21

umowy., Z uzasadnienia skargi wynika, że skarżący bezskutecznie wzywał Zarząd Powiatu [...] do uchylenia zaskarżonej uchwały, która narusza jego interes prawny...
publicznej ani aktem prawa miejscowego, a ponadto nie narusza interesu prawnego skarżącego. Odpierając zarzuty skargi organ uznał, że jest właściwy do zwolnienia dyrektora SPZOZ...

OPS 1/03 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-05-19

prawo własności nieruchomości postępowanie dotyczące jej zwrotu poprzednim właścicielom lub ich spadkobiercom dotyczy bowiem interesu prawnego Gminy B. Uprawnienia strony...
administracyjnego na podstawie art. 28 Kpa, jednakże we wskazanych orzeczeniach na uzasadnienie uprawnienia gminy do wniesienia skargi powołano się na jej interes prawny wynikający...

II SA/Rz 551/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-09-27

. do uchylenia zaskarżonej uchwały, która narusza jego interes prawny polegający na zachowaniu pracy na stanowisku dyrektora SPZOZ w [...]. W odpowiedzi Starosta B. poinformował...
administracji publicznej ani aktem prawa miejscowego, a ponadto nie narusza interesu prawnego skarżącego. Odpierając zarzuty skargi organ uznał, że jest właściwy do zwolnienia...

II SA/Po 1001/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-02-12

z zakresu administracji publicznej. Uchwałę lub zarządzenie organu gminy z zakresu administracji publicznej może zaskarżyć jednak tylko ten, czyj interes prawny...
P.p.s.a., bowiem w tym ostatnim przepisie przesłanką legitymacji skargowej jest interes prawny w otrzymaniu orzeczenia sądu administracyjnego, podczas gdy ustawa...

II SA/Po 1002/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-02-12

publicznej może zaskarżyć jednak tylko ten, czyj interes prawny lub uprawnienie zostało naruszone takim aktem, po bezskutecznym wezwaniu organu do usunięcia naruszenia...
., Przepis art. 101 ust. 1 u.s.g. stanowi lex specialis w stosunku do art. 50 P.p.s.a., bowiem w tym ostatnim przepisie przesłanką legitymacji skargowej jest interes prawny...

III SA/Lu 276/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-07-05

podmiotu opiera się na interesie prawnym, badanie legitymacji następuje w toku postępowania. Podmioty powołane do ochrony obiektywnego porządku prawnego mają legitymację...
związków i porozumień międzygminnych (ust. 2). Do złożenia skargi uprawniona jest gmina lub związek międzygminny, których interes prawny, uprawnienia albo kompetencja zostały...
1   Następne >   +2   +5   9