Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc społeczna X
  • Symbol

I OSK 534/15 - Wyrok NSA z 2015-11-26

2012 r. wydana została wobec niego decyzja z dnia [...] sierpnia 2012 r. o odmowie odstąpienia od opłaty, co uzasadnia jego interes prawny, o którym mowa w art. 101 ust...
2012 r. oraz zmieniającej ją uchwały Rady Miasta [...] z [...] października 2012 r. Sąd uznał, że skarżący posiada interes prawny do skutecznego wniesienia skargi wynikający...

II SA/Go 647/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-01-21

w zaskarżonym postanowieniu, w myśl którego istnienie interesu prawnego wymaga ustalenia związku o charakterze materialnoprawnym, między obowiązującą normą prawa, a sytuacją...
tak w myśl tego przepisu, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny...

I OSK 535/14 - Wyrok NSA z 2015-01-09

. Podnosił, że w oparciu o przepis art. 28 k.p.a. ma on interes prawny w postępowaniu, ponieważ na skutek podziału działki nr [...] położonej w [...] dokonanym...
jednostce przymiotu strony w postępowaniu nadzwyczajnym, jakim jest ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją ostateczną jest interes prawny. Krąg podmiotów...

I SA/Wa 1187/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-29

na podstawie art. 138 § 1 pkt 3 k.p.a., Zgodnie z art. 28 k.p.a. stroną jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu...
ze względu na swój interes prawny lub obowiązek., Decydujące znaczenie ma zatem określenie istoty interesu prawnego. Interes prawny powinien wynikać z konkretnej...

I OSK 2226/12 - Wyrok NSA z 2013-06-07

wnioskodawcy nie istnieje interes prawny lub obowiązek w rozumieniu art. 28 kpa., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie decyzją z dnia [...] listopada 2011 r. utrzymało w mocy...
oraz w art. 145 a i art. 145b następuje tylko na żądanie strony. Zgodnie z kolei z treścią art. 28 kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy...

I SA/Wa 1729/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-08

postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik...
do treści art. 50 § 1 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator...

I SA/Wa 1057/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-01

postępowania administracyjnego i wezwał A. K. do wskazania przepisu prawa, który wymaga urzędowego potwierdzenia określonych we wniosku okoliczności lub interesu prawnego...
zaświadczenia wymaga przepis prawa, po drugie - gdy jest to uzasadnione interesem prawnym podmiotu, który ubiega się o zaświadczenie (w tej sytuacji organ może wyłącznie...

I OSK 1162/20 - Wyrok NSA z 2020-10-23

. Interes prawny odwołującego, o którym mowa w art. 28 kpa, mógłby dotyczyć jego ewentualnego obowiązku ponoszenia opłat za pobyt ojca w DPS, zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 2...
. 28 kpa jest zasadniczo tylko podmiot bezpośrednio zainteresowany przyznaniem danego świadczenia, bowiem tylko jego interesu prawnego dotyczy to postępowanie. Wskazuje...

II SA/Lu 323/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-06-19

, lecz każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczyć mogą skutki stwierdzenia nieważności decyzji. Zgodnie treścią art. 28 k.p.a. stroną jest każdy, czyjego...
interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Taki interes prawny wynika z przepisów...

II SA/Lu 216/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-06-13

, że decyzja organu I instancji została skierowana do osoby uprawnionej, tj. K. A., bowiem tylko on posiada interes prawny w tej sprawie. Zatem skarżący nie jest stroną...
od decyzji z [...] oraz od [...] r. ze względu na fakt, że nie był stroną przedmiotowego postępowania, mimo że dotyczy ono jego interesu prawnego., W uzasadnieniu skargi...
1   Następne >   +2   +5   +10   100