Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc publiczna X
  • Symbol

II GSK 24/09 - Wyrok NSA z 2009-09-08

jej właścicielowi, zatem posiada interes prawny w sprawach dotyczących opodatkowania 'R. G.' S.A. podatkiem od nieruchomości., Pismem z dnia [...] kwietnia 2008 r. (data stempla...
indywidualny interes prawny lub uprawnienie wnoszącego skargę zostały naruszone przepisami kwestionowanej uchwały. Wskazując na orzecznictwo sądów administracyjnych...

II SA/Ke 264/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-09-08

skargi stanowi art. 91 w zw. z art. 90 ustawy o samorządzie województwa. Odnośnie interesu prawnego wskazał, że jego naruszenie ma dwojakie podstawy: po pierwsze został...
wykazać nie tylko to, że czynność ta narusza prawa osób trzecich ale także - i to niejako w pierwszej kolejności- że czynność ta narusza jego - skarżącego - interes prawny...

V SA/Wa 485/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-20

i decyzją z dnia [...] grudnia 2009 r. utrzymał własną zaskarżoną decyzję w mocy. W uzasadnieniu podkreślił, iż Zakład D. nie ma interesu prawnego w przedmiotowej sprawie...
brak zaistnienia interesu prawnego po stronie Zakładu D. [...] będącego jednostką organizacyjną Instytutu H. [...] (IH[...]) w R. Organ uznał istnienie tego interesu...

II GSK 284/08 - Wyrok NSA z 2009-03-24

niepublicznej. W związku, z powyższym w ocenie Sądu I instancji, nie powinno budzić wątpliwości, że Ośrodek, jako podmiot uprawniony do otrzymania w/w dotacji miał interes prawny...
może być przyznanie każdemu, kto ma w tym interes prawny, bez uwzględnienia zależności podmiotowych jakim podlega wnoszący skargą S. Ośrodek Wychowawczy w R. i wynikających...

II FSK 1548/13 - Wyrok NSA z 2015-07-16

(naruszenia interesu prawnego);, - art. 168 Konstytucji RP i art. 7 ust. 3 u.p.o.l., przez naruszenie ustalonej w granicach tych przepisów swobody rady gminy do ustalania zwolnień...
. 101 ust. 1 u.s.g. każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji...

V SA/Wa 1791/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-29

również obiektywnego porządku prawnego. Legitymacja ta odróżnia się od legitymacji materialnej, gdzie trzeba wykazać istnienie interesu prawnego (każdy kto ma interes...
prawny) lub wykazać istnienie tego interesu prawnego wraz z okolicznością uczestniczenia w postępowaniu administracyjnym ( organizacja społeczna w zakresie swojej...

II GSK 273/12 - Wyrok NSA z 2013-05-28

w postępowaniu konkursowym, pomimo tego, że art. 152 ust.1 i art. 154 ustawy o świadczeniach jednoznacznie definiują zakres interesu prawnego odwołującego się i wyznaczają granice...
zaskarżalności czynności i decyzji organów Funduszu oraz zakres postępowania odwoławczego - do zbadania przez organ czy w toku postępowania konkursowego interes prawny...

II GSK 1538/10 - Wyrok NSA z 2012-02-08

wymaga przepis prawa,, 2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu faktów lub określonego stanu prawnego., Skarżący...
co do okoliczności innych niż interes prawny. Takie postępowanie może być prowadzone w przypadku obu rodzajów zaświadczeń (por. J. Lang, E. Bojanowski, Z. Cieślak Postępowanie...

II GSK 348/09 - Wyrok NSA z 2010-01-20

się, jeżeli: 1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa, 2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym...
. A contrario regulacji zawartej w art. 218 § 2 k.p.a. przy wydawaniu zaświadczeń wymaganych przez prawo postępowanie wyjaśniające nie może bowiem dotyczyć interesu prawnego...

II GSK 109/11 - Wyrok NSA z 2012-03-08

ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego. W związku z tym, że zaświadczenie, o którym mowa w § 5 ust. 1...
, jakkolwiek uznać należy, że postępowanie wyjaśniające, co do okoliczności innych niż 'interes prawny' może być prowadzone w przypadku obu rodzajów zaświadczeń., Odmowa...
1   Następne >   +2   +5   +10   38