Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatkowe postępowanie X
  • Symbol

III SA/Wa 2612/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-23

zobowiązania podatkowego, określonego decyzją z [...] września 2015r. wydaną na rzecz V. sp. z o.o., nie miał własnego bezpośredniego interesu prawnego w sposobie...
O.p. wprost przewiduje, że stroną w postępowaniu podatkowym jest między innymi osoba trzecia, o której mowa w art. 110-117c O.p., która z uwagi na swój interes prawny...

III SA/Wa 2613/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-23

, określonego decyzją z [...] grudnia 2015r. wydaną na rzecz V. sp. z o.o., nie miał własnego bezpośredniego interesu prawnego w sposobie rozstrzygnięcia sprawy...
przewiduje, że stroną w postępowaniu podatkowym jest między innymi osoba trzecia, o której mowa w art. 110-117c O.p., która z uwagi na swój interes prawny żąda czynności organu...

III SA/Wa 1070/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-08

., a prowadzonym wobec Spółki, gdyż stroną taką jest osoba trzecia, której interesu prawnego działanie organu podatkowego dotyczy, w tym w szczególności podejrzany o posłużenie...
się nierzetelnymi fakturami VAT zakupu Wnioskodawca (jako były członek zarządu Spółki) mający interes prawny w jego uniewinnieniu z zarzutów z art. 56 i 62 k.k.s. Skarżący...

I SA/Gd 753/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-10-05

z 2020 r., poz. 1325 ze zm., zwanej dalej' 'O.p.'), jest brak interesu prawnego ubiegającego się o wydanie zaświadczenia., W zażaleniu na to postanowienie M. P. wniósł...
się, jeżeli: 1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa; 2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny...

I SA/Ol 198/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-05-05

, że wydanie wnioskowanego dokumentu narusza interes prawny pozostałych spadkobierców. Następnie na podstawie art. 306c O.p. odmówił wydania wnioskowanego zaświadczenia...
ubiegać się może jedynie ten, kto ma interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego., Następnie Organ odwoławczy wywiódł, że o istnieniu...

I SA/Łd 141/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-04-18

. 133 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa poprzez jego błędną wykładnię i w konsekwencji uznanie, że M.S. nie posiada interesu prawnego, a tym samym nie posiada legitymacji...
w postępowaniu podatkowym jest tylko ten podmiot, którego własny interes prawny (uprawnienie, obowiązek) podlega konkretyzacji w postępowaniu podatkowym. Do przyjęcia...

III SA/Wa 517/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-30

art. 115 § 1 i § 2 O.p. W opinii strony okoliczności te powodują, iż jest ona stroną postępowania w rozumieniu art. 133 § 1 O.p. posiadającą interes prawny...
w postępowaniu dotyczącym Spółki. Dodała też, iż jej interes prawny w żądaniu wznowienia postępowania przejawia się nie tylko w fakcie, iż była stroną transakcji objętej postępowaniem...

I SA/Kr 486/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-05-18

i majątkowe prawa autorskie do utworów czy ruchomości znajdujących się w dziedziczonym lokalu. W piśmie zaznaczono, że wnioskodawczyni ma interes prawny w uzyskaniu...
skarbowej oraz wskazywał istnienie interesu prawnego swojej mocodawczym jako przesłanki uzasadniającej złożony wniosek., Dyrektor Izby Skarbowej wskazanym na wstępie...

I SA/Gl 715/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-09-14

podatkowym jest podatnik, płatnik, inkasent lub ich następca prawny, a także osoba trzecia, o której mowa w art. 110-117b, która z uwagi na swój interes prawny żąda czynności...
organu podatkowego, do której czynność organu się odnosi lub której interesu prawnego działanie organu podatkowego dotyczy., DIAS stwierdził więc, że z powołanych...

III SA/Wa 754/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-14

właściwego sposobu opodatkowania dostawy przedmiotowej nieruchomości dokonanej przez M. B. na rzecz D. dotyczy interesu prawnego Spółki z uwagi na fakt, że po dokonaniu transakcji...
z norm prawnych wymienionych w art. 133 § 1 O.p. nie powoduje, że Spółka może stać się stroną tego postępowania. Tym samym Spółka nie ma własnego interesu prawnego w znaczeniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100