Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatki inne X
  • Symbol

II FSK 1854/08 - Wyrok NSA z 2010-03-17

. na rzecz byłej małżonki wnioskodawcy p. K. P. W uzasadnieniu wnioskodawca wyjaśnił, że ma interes prawny w uzyskaniu zaświadczenia, gdyż w sprawie sądowej o podział majątku...
zaświadczenia o żądanej treści, co oznacza, że wnioskodawca nie wykazał interesu prawnego w jego uzyskaniu. Dyrektor Izby Skarbowej w K. po rozpatrzeniu zażalenia...

I SA/Lu 561/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-03-18

) uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej...
działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym., W myśl art. 50 § 2 tej ustawy, uprawnionym...

II FSK 3579/17 - Wyrok NSA z 2018-03-15

), to zgodność z prawem tej uchwały ma kluczowe znaczenie dla interesu prawnego osoby obciążonej opłatą miejscową. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący...
interesu prawnego po stronie skarżącego oraz ze względu na jej bezzasadność., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, działając na podstawie art. 147 § 1 ustawy z dnia 30...

I SA/Op 290/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-11-05

ewentualnie może dotyczyć jedynie zakresu uchybień, a nie samego faktu ich wystąpienia., Końcowo odnosząc się do kwestii istnienia interesu prawnego w zaskarżeniu...
administracyjnego stanowi art. 101 ust. 1 u.s.g., zgodnie z którym każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ...

II FSK 3279/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-14

wykazała, że ma interes prawny we wniesieniu przedmiotowej skargi, skoro jest zobligowana do wypełnienia i złożenia deklaracji w sprawie ustalenia stawki wysokości opłaty...
za gospodarowanie odpadami w związku z posiadaniem nieruchomości. Jednakże przepisy wymagają, oprócz wykazania interesu prawnego, wykazania naruszenia tegoż interesu...

I SA/Gl 258/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-11-23

u.s.g. każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej...
bezskutecznie wezwano gminę do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia skarżącego, 3) zachowany został termin do wniesienia skargi do sądu administracyjnego...

III SA/Wa 1659/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-18

Administracyjnego w Warszawie. Złożenie skargi poprzedziło wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego, złożone w dniu 12 czerwca 2009 r. do Rady m. W., stosownie do treści...
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, przewidujący, iż każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi...

I SA/Gl 575/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-11-16

do organu w dniu 8 stycznia 2016 r.), w którym na podstawie art. 101 ust. 1 u.s.g. domagała się usunięcia naruszenia jej interesu prawnego dokonanego:, -uchwałą...
to znalazło wyraz w podjętej tego samego dnia uchwale zmieniającej., Powołując się na przepisy art. 6j ust. 3b i 3c u.c.p.g., wykazała swój interes prawny i stwierdziła...

I SA/Ka 189/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1998-04-22

skarżąca nie posiada interesu prawnego w zaskarżeniu uchwały, gdyż nie narusza ona uprawnień skarżących wynikających z przepisów obowiązujących ustaw. Tym samym zaś brak...
8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U. 1996 nr 13 poz. 74 ze zm./. Stosownie do treści jego ust. 1. Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały...

I SA/Gl 553/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-08-25

interesu prawnego w zaskarżeniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. - w terminie 7 dni., Wezwania powyższe zostały skutecznie doręczone...
zaskarżenia oraz wykazanie interesu prawnego w zaskarżeniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r., jako, że adresatem zaskarżonej decyzji była wyłącznie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100