Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek rolny X

I SA/Lu 553/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-12-14

i wkroczenie w sferę kompetencji wójta gminy., Uzasadniając swój interes prawny w niniejszej sprawie skarżąca wskazała, że gmina, jako organ administracji publicznej...
, ma szczególny interes prawny w zachowaniu swojego wpływu na kształtowanie i realizację budżetu, w oparciu o który są realizowane jej statutowe działania i możliwości...

I SA/Lu 554/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-12-14

i wkroczenie w sferę kompetencji wójta gminy., Uzasadniając swój interes prawny w niniejszej sprawie skarżąca wskazała, że gmina, jako organ administracji publicznej...
, ma szczególny interes prawny w zachowaniu swojego wpływu na kształtowanie i realizację budżetu, w oparciu o który są realizowane jej statutowe działania i możliwości...

I SA/Lu 266/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-09-17

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.12.270 ze zm. - dalej p.p.s.a.) uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator...
, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała...

II FSK 818/05 - Postanowienie NSA z 2006-05-24

tego postępowania i wówczas organy ją reprezentujące będą broniły jej interesu prawnego, korzystając z gwarancji procesowych, jakie przepisy o postępowaniu administracyjnym...
możliwość dochodzenia przez tę jednostkę jej interesu prawnego w trybie postępowania administracyjnego., 2. Gmina wydając poprzez swój organ decyzję podatkową działa jak organ...

III SA/Wa 78/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-17

ich interesu prawnego. Zdaniem organu odwoławczego art. 133 Ordynacji podatkowej wyłącza możliwość przyznania statusu strony osobie, która nie jest żadnym z podmiotów...
', a także adresat decyzji organu podatkowego, który nie jest stroną postępowania, ale ma interes prawny w uchyleniu decyzji podatkowej określającej jego uprawnienia...

I SA/Lu 735/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-02-06

a Ordynacji podatkowej /., Samorządowe Kolegium Odwoławcze wskazało, że z pojęciem strony nierozerwalnie wiąże się jej interes prawny. O istnieniu interesu prawnego podmiotu...
Ordynacji podatkowej, którego własny interes prawny / obowiązek lub uprawnienie / podlega konkretyzacji w postaci decyzji w postępowaniu podatkowym., Konstrukcja strony...

I SA/Gl 357/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-11-07

, jako podmiot posiadający interes prawny w rozstrzygnięciu konkretnej sprawy. W ocenie SKO w niniejszej sprawie nie ulega wątpliwości, że P.C. nie jest właścicielem...
jego interes prawny, jak również nie będzie żądał czynności organu ze względu na swój interes prawny. Przykładem takiej niedopuszczalności jest właśnie złożenie odwołania...

I SA/Gl 221/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-07-22

. tak pobieranego podatku od 5 lat wstecz i pobranie od 5 lat wstecz od faktycznego użytkownika działki nr [...] wraz z odsetkami. Na powyższym skarżący opierali swój interes prawny...
, odwołując się przy tym do wyroku 'NSA z dnia 22.02.1984 sygn. akt 1748/83'. Skarżący wywodzili, że 'mieć interes prawny w postępowaniu administracyjnym znaczy to samo...

I SA/Lu 40/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-05-23

, o której mowa w art. 110 -117b, która z uwagi na swój interes prawny żąda czynności organu podatkowego, do której czynność organu podatkowego się odnosi lub której interesu...
prawnego działanie organu podatkowego dotyczy. Legitymację do występowania w konkretnej sprawie w charakterze strony wyznacza zatem interes prawny wynikający z prawa...

I SA/Rz 23/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-04-11

Samorządowe Kolegium Odwoławcze wniosło o odrzucenie skargi, z uwagi na to, że skarga nie określa w jaki sposób zaskarżona decyzja narusza prawo lub interes prawny, bądź...
lub interesu prawnego. Przez określenie 'naruszenia prawa' lub 'naruszenia interesu prawnego', o których mowa w art.57 §1 pkt 3 ustawy P.p.s.a., należy rozumieć podanie...
1   Następne >   +2   +5   +10   23