Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od towarów i usług X

III SA/Wa 559/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-12

. postępowaniu podatkowym, gdyż stroną taką jest osoba trzecia, której interesu prawnego działanie organu podatkowego dotyczy, w tym w szczególności oskarżony o posłużenie...
się nierzetelnymi fakturami VAT zakupu wnioskodawca (jako były członek zarządu M. sp. z o.o.) mający interes prawny w jego uniewinnieniu z zarzutów z art. 56 i 62 k.k.s....

I SA/Sz 647/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-10-18

O.p. W jego ocenie, jest on osobą trzecią, o której mowa w art. 133 §1 O.p. i ma interes prawny w złożeniu wniosku, ponieważ postępowanie wobec niego, jako byłego...
w postępowaniach dotyczących spółek. Jedynie pośredni związek, jaki istnieje pomiędzy dwoma typami decyzji nie może być utożsamiany z istnieniem 'interesu prawnego' osób...

I SA/Sz 700/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-11-09

, wobec którego wydano decyzję o solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki, nie jest osobą trzecią posiadającą interes prawny we wznowieniu postępowania...
pomiędzy oboma typami decyzji, nie może być utożsamiany z istnieniem interesu prawnego osób trzecich w toczących się postępowaniach dotyczących spółek występujących w roli...

I FSK 319/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-20

oraz o zasądzenie kosztów postępowania., W uzasadnieniu skargi podkreślono, że skarżący mają interes prawny w złożeniu skargi na decyzję, której adresatem była spółka, gdyż kwestia...
podatkowej. Ponadto interes prawny skarżących wynika z art. 9 § 3 Kodeksu karnego skarbowego, gdyż sprawcą czynu zabronionego może być także były członek zarządu spółki., 4...

I SA/Sz 301/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-07-12

być uczestnikiem w postępowaniu zakończonym wydaniem wobec [...] spółki z o.o. decyzji w przedmiocie podatku od towarów i usług, w związku z czym ma interes prawny...
ta służy podmiotowi który posiada interes prawny, którego jak zasadnie przyjął organ I instancji nie posiada M. N.., W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

I SA/Ke 41/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-10-22

jej oznaczenia w pismach procesowych i pomijająca kwestie badania interesu prawnego podmiotu wnoszącego skargę - musiała doprowadzić do uchylenia wydanego orzeczenia...
prawo do sądu podmiotów, które mogły mieć interes prawny w zaskarżeniu wydanego aktu, zwłaszcza, że kwestia ich interesu prawnego w ogóle nie została zbadana. W konsekwencji...

I FSK 200/18 - Wyrok NSA z 2020-11-20

nie ma interesu prawnego, co miało wpływ na wynik sprawy;, 2.1.2. art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) P.p.s.a. w związku z art. 247 § 1 pkt 3, art. 138 § 3 oraz art. 154 § 1 O.p. polegające...
nie działał jako reprezentant Spółki, lecz jako podmiot wywodzący swój interes prawny w uzyskaniu rozstrzygnięcia na podstawie art. 133 § 1 O.p. Wobec Skarżącego...

I FSK 201/18 - Wyrok NSA z 2020-11-20

na uznanie, że Skarżący nie ma interesu prawnego, co miało wpływ na wynik sprawy;, 2.1.2. art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) P.p.s.a. w związku z art. 247 § 1 pkt 3, art. 138 § 3...
. 247 § 1 pkt 3 O.p. Skarżący nie działał jako reprezentant Spółki, lecz jako podmiot wywodzący swój interes prawny w uzyskaniu rozstrzygnięcia na podstawie art. 133 § 1...

I FSK 198/18 - Wyrok NSA z 2020-11-20

z 2017 r. poz. 201 ze zm., dalej: O.p.); polegające na oddaleniu skargi z uwagi na uznanie, że Skarżący nie ma interesu prawnego, co miało wpływ na wynik sprawy, - art. 145...
jako reprezentant Spółki, lecz jako podmiot wywodzący swój interes prawny w uzyskaniu rozstrzygnięcia na podstawie art. 133 § 1 O.p. Skarżący bowiem, jako były członek zarządu Spółki...

I FSK 199/18 - Wyrok NSA z 2020-11-20

. Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm., dalej: O.p.); polegające na oddaleniu skargi z uwagi na uznanie, że Skarżący nie ma interesu prawnego, co miało wpływ na wynik sprawy...
jako reprezentant Spółki, lecz jako podmiot wywodzący swój interes prawny w uzyskaniu rozstrzygnięcia na podstawie art. 133 § 1 O.p. Skarżący bowiem, jako były członek...
1   Następne >   +2   +5   +10   100