Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od spadków i darowizn X

III SA 1617/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-01-27

Osoba, którą w decyzji podatkowej wskazano jako stronę, ale nią de facto nie była, ma prawo wnieść, w ramach interesu prawnego, o którym mowa w art. 50 par. 1 ustawy...
- GAP 1988 nr 19 str. 41/ - nie może być odrzucona przez sąd administracyjny, jako niedopuszczalna. Interes prawny we wniesieniu skargi do sądu, jak podkreśla...

III SA/Wa 146/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-10

. (sygn. Akt [...] )., W uzasadnieniu Skarżący wskazał, że posiada interes prawny w pozyskaniu dokumentu o wskazanej wyżej treści, gdyż jego brak uniemożliwia wykonanie...
spadkobiercą zmarłej M.K. nie posiada interesu prawnego w urzędowym potwierdzeniu uregulowania podatku., W zażaleniu na ww. postanowienie Skarżący wskazał, że posiada interes...

III FSK 798/21 - Wyrok NSA z 2022-08-25

posiada on interes prawny w wstąpieniu o zgodę w trybie tego przepisu, niezależnie od tego czy ponosi odpowiedzialność podatkową za zobowiązanie, którego dotyczyć miałaby taka...
: k.c.) przez oddalenie skargi z uwagi na uznanie, że skarżący nie wskazali przepisu prawa materialnego, z którego wynikałyby ich prawa lub obowiązki kreujące interes prawny...

I SA/Bk 507/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-12-07

, kto ma w tym interes prawny oraz, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich i organizacja społeczna, jeżeli sprawa mieści...
prawo do wniesienia skargi (art. 50 § 2)., Legitymacja do złożenia skargi została oparta zatem na kryterium interesu prawnego. Oznacza to, że skargę może wywieść...

II FSK 3059/14 - Wyrok NSA z 2016-11-25

. Nie ma ona bowiem własnego interesu prawnego do bycia stroną we wznowieniu postępowania podatkowego w rozumieniu art. 133 § 1 ord. pod. Matka skarżącej zmarła przed wydaniem...
, wynikające z tej decyzji oraz posiada interes prawny w domaganiu się zwrotu podatku nienależnie pobranego od spadku po małżonku matki i swoim ojcu,, - art. 190 ust. 1...

III SA/Po 147/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-06-05

), gdyż B N nie mogła być uznana za jego stronę. Nie ma ona bowiem własnego interesu prawnego do bycia stroną wznowionego postępowania podatkowego w rozumieniu art. 133 § 1...
Skarbowej w P z dnia [...] 2008 r. pomimo tego, że B N przyjęła wszystkie prawa i obowiązki podatkowe K N, wynikające z tej decyzji oraz posiada interes prawny w domaganiu...

III FSK 1262/21 - Wyrok NSA z 2022-08-25

i garażem w sytuacji gdy art. 19 ust. 6 u.p.s.d. jest adresowany do notariusza i notariusz ma interes prawny w uzyskaniu zgody lub zaświadczenia dotyczącego przedmiotu...
się o zaświadczenie ze względu za swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego. Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący...

III SA/Wa 1056/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-25

'), jak również inny podmiot, któremu ustawy przyznają takie uprawnienie (art. 50 § 2 P.p.s.a.). W orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się, że interes prawny...
z dnia 7 lipca 2011 r., I OSK 1278/10 - wszystkie orzeczenia publ. www.orzeczenia.nsa.gov.pl). Interes prawny musi być interesem indywidualnym strony i dotyczyć...

II FSK 604/07 - Wyrok NSA z 2007-11-16

, lecz również interes prawny, ponieważ może ich dotknąć roszczenie płatnika o zapłatę równowartości niepobranego, a wpłaconego podatku (w razie orzeczenia o odpowiedzialności płatnika...
prezentowany przez skarżącą pogląd, że podatnik ma - co do zasady - interes prawny w postępowaniu dotyczącym odpowiedzialności płatnika, co czyniłoby go stroną...

II FSK 587/07 - Wyrok NSA z 2007-11-16

nie tylko interes faktyczny, lecz również interes prawny, ponieważ może ich dotknąć roszczenie płatnika o zapłatę równowartości niepobranego, a wpłaconego podatku...
odpowiedzi przeczącej., Nie daje się bowiem obronić prezentowany przez skarżącą pogląd, że podatnik ma - co do zasady - interes prawny w postępowaniu dotyczącym odpowiedzialności...
1   Następne >   +2   +5   +10   65