Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od nieruchomości X

II FSK 3021/12 - Wyrok NSA z 2014-11-26

., W uzasadnieniu skargi wskazano, że spółka w dniu 21 grudnia 2011 r. bezskutecznie wezwała Radę Gminy do usunięcia naruszenia interesu prawnego poprzez zmianę wspomnianej uchwały...
w art. 1 Konstytucji RP oraz zasadę kształtowania zaufania obywateli do Państwa. Naruszeniem powyższych przepisów spółka uzasadniła swój interes prawny w żądaniu usunięcia...

I SA/Gl 603/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-10-20

marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ) do wystąpienia - po wezwaniu rady gminy do usunięcia naruszenia interesu prawnego - ze skargą...
. 'Interes prawny' w takim przypadku wynika z art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r. ) w zw. z art. 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r...

I SA/Łd 914/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-01-14

. Nie utożsamiono interesu prawnego wyrażonego w odczuciu skarżących, że uchwalone stawki są dla nich za wysokie., Nie ustosunkowano się do zarzutów poza prawnych wskazanych w części...
oddaleniu., Skarga nie jest zasadna., Stosownie do art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym każdy czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą...

II FSK 253/05 - Wyrok NSA z 2006-01-27

Gmina posiadając wyłącznie interes faktyczny /ekonomiczny/, a nie prawny, nie może być podmiotem legitymowanym do wniesienia skargi. Naczelny Sąd Administracyjny...
, że ma interes prawny w zaskarżeniu decyzji, która narusza prawo i pozbawia gminę należnych dochodów., Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał wniesienie skargi za niedopuszczalne...

II FSK 676/12 - Wyrok NSA z 2014-04-01

, nie można po upływie terminu przedawnienia określonego w art. 70 § 1 ord. pod., wbrew interesowi prawnemu podatnika, orzekać o wysokości tego zobowiązania podatkowego. Okoliczność...
, w której orzekanie co do istoty leżałoby w interesie prawnym podatnika, dodatkowo ten interes prawny byłby wyraźnie wskazany przez niego w toku postępowania, w połączeniu z wyraźnie...

FSK 1703/04 - Wyrok NSA z 2005-06-08

1990 r. SA/Wr 990/90 /ONSA 1990 Nr 4 poz. 7/, w którym uznano, że 'w ustawowej roli organu orzekającego nie ma miejsca na jego własny interes prawny lub obowiązek...
występowanie w postępowaniu jako strona kierująca się własnym interesem prawnym i jako organ prowadzący postępowanie. Z tego powodu Sąd przyjął, że gmina nie jest stroną...

I SA/Ol 409/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-07-01

, kto ma w tym interes prawny, uprawnione podmioty działające na prawach strony, jak też inne podmioty, którym ustawy przyznają prawo do wniesienia skargi., Na tle art. 33 ust. 2 ustawy...
z dnia 14 maja 1995r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz.U. nr 74, poz. 368 ze zm.) przyjmowano w doktrynie jak, i orzecznictwie, że interes prawny w rozumieniu...

III SA/Wa 78/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-17

ich interesu prawnego. Zdaniem organu odwoławczego art. 133 Ordynacji podatkowej wyłącza możliwość przyznania statusu strony osobie, która nie jest żadnym z podmiotów...
', a także adresat decyzji organu podatkowego, który nie jest stroną postępowania, ale ma interes prawny w uchyleniu decyzji podatkowej określającej jego uprawnienia...

I SA/Gl 875/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-01-23

jej do udziału w sprawie ze względu na fakt, że postępowanie to dotyczy interesu prawnego Gminy., W uzasadnieniu tego żądania wskazano, że 'zaskarżoną decyzją Wójta Gminy M...
uchylającego, przy czym stosowną wiedzę w przedmiotowym zakresie posiada Wójt Gminy M.. W ocenie wnioskodawcy interes prawny Gminy M. wobec faktu realizacji budżetu Gminy...

I SA/Gl 326/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-03-26

zobowiązań stanowiących jej dochód, co przesądza o tym, że Gmina i Miasto K. ma interes prawny w postępowaniu i winna korzystać z prawa strony'., Wojewódzki Sąd...
sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony (§ 1). Udział w charakterze uczestnika może zgłosić również osoba...
1   Następne >   +2   +5   +10   100