Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od środków transportowych X

III SA/Łd 1252/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-03-31

stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek., Wskazując...
na jego żonę. Co istotne interes prawny, determinujący status podmiotu jako strony postępowania ma - jak podnosi jednolite orzecznictwo sądowe - charakter materialnoprawny...

II FSK 2104/13 - Wyrok NSA z 2015-10-06

o stwierdzenie nieważności wydanej w tamtej sprawie decyzji, gdyż dotyczyło ono wyłącznie interesu prawnego podatnika - W. Z. Skarżący nie mogli więc żądać stwierdzenia nieważności...
O.p., Zdaniem Skarżących mają oni faktycznie interes prawny w działaniach organu podatkowego pierwszej instancji a decyzja Burmistrza, jako dotknięta rażącą wadą powinna...

I SA/Łd 916/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-01-25

przedawnienia określonego w art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, wbrew interesowi prawnemu podatnika, orzekać o wysokości tego zobowiązania podatkowego. W wyroku tym wskazano...
się na dobrodziejstwa płynące z instytucji przedawnienia. Jedynie wówczas, gdy termin przedawnienia upłynąłby w trakcie trwania postępowania podatkowego, a interes prawny...

I SA/Lu 305/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-07-04

, a wynik tego postępowania nie dotyczy interesu prawnego spadkobierców, to uzasadnia to umorzenie tego postępowania na podstawie art.161 § 1 pkt 2 i § 3 ustawy Prawo...
podatkowy zobowiązany jest jednak orzec w odrębnym postępowaniu. Nie powinno budzić wątpliwości, że z chwilą śmierci podatnika będącego osobą fizyczną ustaje zdolność prawna...

I SA/Kr 679/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-05-19

podatkowego, zarzucając 'naruszenie prawa i interesu prawnego obywatela, poprzez utrzymanie w mocy decyzji I instancji'. Skarżący przyznał, że samochody nie zostały...
, ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające...

I SA/Go 871/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-11-25

(uchwalenia). Powyższe rozróżnienie ma zatem niewątpliwie znaczenie z punktu widzenia interesu prawnego adresatów norm prawnych zawartych w zaskarżonej uchwale., Zważywszy...
Gminy podjęła uchwałą o nr XXI/188/09 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia wskazano art. 18 ust. 2 pkt. 8 i arat...

II FSK 325/12 - Wyrok NSA z 2013-10-18

'naruszenie prawa i interesu prawnego obywatela, poprzez utrzymanie w mocy decyzji I instancji'. Skarżący przyznał, że samochody nie zostały przez niego wyrejestrowane...
prawnej udzielonej z urzędu. Wyrokiem z dnia 19 maja 2011 r., sygn. akt I SA/Kr 679/10, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę M. B. na decyzję...

I SA/Sz 40/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-05-25

jego sytuacji finansowej uniemożliwiającej poniesienie tak wysokiej zdaniem skarżącego kary., Wynik postępowania sądowego nie dotyczy interesu prawnego M.S. wobec umorzenia...
przez przedsiębiorcę lub jego pracowników,, b) przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami samochodowymi,, c) w przypadku przejazdu pojazdu...

I SA/Go 16/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-02-16

pewnej kategorii sytuacji faktycznych lub prawnych. Wskazał przy tym, że jakkolwiek w zaskarżonej uchwale stwierdzono, że zwalnia się od podatku określone w niej środki...
dotyczyć przedmiotów tego podatku i być dokonane według kryteriów odnoszących się do stanów faktycznych i prawnych. Adresatami zwolnienia podatkowego, które zostało...

I SA/Ol 873/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-02-16

, J. B.wniósł o jej uchylenie i zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych. Skarżący zarzucił, że decyzja narusza jego interes prawny, gdyż prowadzi...
masy całkowitej. Organy podatkowe nie mają zatem podstaw prawnych do sięgania do takiego parametru w przypadku ciągników samochodowych. Parametr ten dotyczy natomiast...
1   Następne >   +2   +5   9