Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób prawnych X

II FSK 1635/08 - Wyrok NSA z 2010-02-25

w zaskarżonych decyzjach i wniósł o ich oddalenie., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargi uznając, że po stronie skarżącego brak jest interesu prawnego...
, poz.1270 ze zm.), dalej 'p.p.s.a.', uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny. Pojęcie strony jest związane z kategorią prawa...

II FZ 126/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-07

prawny, a sami wnioskodawcy wywodzą swój interes prawny z faktu sprawowania przez nich określonej funkcji w zarządzie spółki. Sąd podkreślił, że zarówno zaskarżona decyzja...
przeniesienia odpowiedzialności za zobowiązania spółki na członków jej zarządu nie uzasadnia jeszcze wystąpienia interesu prawnego po stronie wnioskodawców., Na postanowienie...

III SA/Wa 1393/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-18

interesu prawnego, przy czym musi to być własny interes prawny danego podmiotu, l oparty na konkretnej normie prawa materialnego, z której płyną dla danego podmiotu...
materialnego. W postępowaniu podatkowym interes prawny odzwierciedla się w możliwości skonkretyzowania wobec danego podmiotu wynikającego z obowiązku podatkowego...

I SA/Łd 963/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-11-17

tego postępowania, z uwagi na nieistnienie po jego stronie interesu prawnego wywodzącego się z normy prawa materialnego. W ocenie organu stroną postępowania...
w przedmiotowej sprawie jest tylko i wyłącznie A Sp. z o.o., bowiem tylko własny interes prawny Spółki A podlegał konkretyzacji w postępowaniu prowadzonym w zakresie podatku...

III SA/Wa 1394/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-18

. posiadanie interesu prawnego, przy czym musi to być własny interes prawny danego podmiotu,. oparty na konkretnej normie prawa materialnego, z której płyną dla danego podmiotu...
prawa materialnego. W postępowaniu podatkowym interes prawny odzwierciedla się w możliwości skonkretyzowania wobec danego podmiotu wynikającego z obowiązku podatkowego...

FSK 2622/04 - Wyrok NSA z 2005-11-29

okoliczności wskazanych w art. 169 par. 1 powołanej ustawy, łączących się z uchybieniami natury formalnej, a przez to możliwymi do usunięcia., 2. 'Interes prawny...
prowadzonego postępowania. Interes prawny winien być bezpośredni, realny oraz własny, a ponadto powinien być oparty na przepisach prawa materialnego czyli normach prawnych...

II FSK 1629/08 - Wyrok NSA z 2010-02-25

zaliczane do innej kategorii. Każda z tych osób nabywa status strony postępowania o tyle, o ile postępowanie to dotyczy jej interesu prawnego (praw lub obowiązków...
wynikających z prawa materialnego). Takiego zaś interesu prawnego skarżąca nie miała. Organ zwrócił też uwagę, że z wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji nie wystąpiła...

II FSK 336/05 - Wyrok NSA z 2006-02-15

, któremu można przypisać określone obowiązki lub uprawnienia wynikające z przepisów prawa podatkowego. Organ II instancji wskazał, że interes prawny istnieje wówczas...
. Jeśli zatem decyzja w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2001 została skierowana do spółki, to tylko ona posiada interes prawny w tym postępowaniu...

I SA/Lu 435/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-01-12

wynikające z przepisów prawa podatkowego. Interes prawny istnieje wówczas, gdy możliwe jest ustalenie przepisu prawa powszechnie obowiązującego, na podstawie...
podmiotu. Istnienie takiego interesu musi być obiektywnie stwierdzone. Jeśli zatem decyzja w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2001 została...

I SA/Lu 414/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-04-15

prawny, a także osoby trzecie, o których mowa w art. 110-117, które z uwagi na swój interes prawny żądają czynności organu podatkowego, do której czynność organu...
podatkowego się odnosi lub której interesu prawnego działanie organu podatkowego dotyczy., Zdaniem organu odwoławczego - za prawidłową należy uznać ocenę, iż J. K. pełniąc funkcję...
1   Następne >   +2   +5   +10   100