Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób fizycznych X

II FSK 1337/06 - Postanowienie NSA z 2007-06-13

1. Podmiotem mającym interes prawny we wniesieniu skargi do sądu administracyjnego na decyzję administracyjną /podatkową/ jest zarówno osoba mająca obiektywny interes...
prawny do udziału w postępowaniu administracyjnym /podatkowym/ jak i niemający interesu prawnego do udziału w tym postępowaniu adresat decyzji administracyjnej...

II FZ 730/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-28

, który pozwalałby na stwierdzenie, że Dariusz H. ma interes prawny w rozstrzygnięciu w przedmiocie określenia jego małżonce zobowiązania w podatku dochodowym od osób...
administracyjnym, a nie wniosła skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony /par. 1/. Udział...

I SA/Go 107/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-07-20

tego przepisu uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie...
jej statutowej działalności, w sprawach, dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Prawo do żądania przeprowadzenia...

I SA/Go 93/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-04-08

do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny. Prawo do żądania przeprowadzenia kontroli określonego aktu prawnego lub czynności organu administracji publicznej...
pod względem zgodności z prawem przysługuje zatem temu, kto wykaże swój interes prawny. Oznacza to, że zaskarżony akt musi mieć związek ze sferą indywidualnych praw...

I SA/Gd 406/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-08-09

, iż z uwagi na fakt, że postępowanie w sprawie dotyczy wymiaru łącznego podatku za 2007 r. od nieruchomości, której właścicielem był do 31 maja 2007 r. ma on interes prawny...
, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego, a także organizacja społeczna, o której mowa w art. 25 §...

I SA/Gd 405/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-08-09

, iż z uwagi na fakt, że postępowanie w sprawie dotyczy wymiaru łącznego podatku za 2007 r. od nieruchomości, której właścicielem był do 31 maja 2007 r. ma on interes prawny...
, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego, a także organizacja społeczna, o której mowa w art. 25 §...

I SA/Po 964/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-08-13

spełniający warunki, o których mowa w art. 133 i art. 133a O.p. może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania. Istotnym elementem definicji strony jest interes prawny...
. O tym, czy i kto posiada interes prawny można orzec wyłącznie na podstawie analizy właściwych norm materialnoprawnych. Interes prawny to interes wynikający z prawa...

I SA/Go 92/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-04-08

wniesienia skargi przez A.G. wynika z art. 50 § 1 P.p.s.a. Zgodnie z tym przepisem uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny. Prawo do żądania...
interes prawny. Oznacza to, że zaskarżony akt musi mieć związek ze sferą indywidualnych praw i obowiązków skarżącego. Treścią interesu prawnego jest bowiem przyznanie...

I SA/Go 199/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-04-14

przed sądami administracyjnymi, zgodnie z którym uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny., Prawo do żądania przeprowadzenia kontroli określonego...
aktu prawnego lub czynności organu administracji publicznej pod względem zgodności z prawem przysługuje temu, kto wykaże swój interes prawny. Oznacza to, że zaskarżony akt...

I SA/Lu 312/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-09-09

jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności w sprawach dotyczących...
interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Stosownie natomiast do § 2 tego artykułu uprawnionym do wniesienia skargi...
1   Następne >   +2   +5   +10   100