Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Planowanie przestrzenne X
  • Symbol

II SA/Kr 367/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-05-18

pod nazwą 'A' s. c. w T. wezwali Radę Miasta Trzebini do usunięcia naruszenia interesu prawnego wywołanych przedmiotową uchwałą., Skargą z dnia 11 lutego 2009 r. (data...
oddziaływanie obiektu na środowisko i przeciwdziałać ewentualnym awariom., Strona skarżąca upatruje naruszenia interesu prawnego w niezgodnym z prawem ograniczeniu prawa własności...

II OSK 775/08 - Wyrok NSA z 2008-10-28

, że ich interes prawny w sprawie jest niewątpliwy i wynika z treści art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z faktem, iż nieruchomość...
o samorządzie gminnym, określając krąg podmiotów legitymowanych do zaskarżenia uchwały organu gminy wiąże to prawo z naruszeniem interesu prawnego lub uprawnienia. Można zatem...

II OSK 1057/22 - Postanowienie NSA z 2022-05-30

jego interes prawny jednocześnie naruszając przepisy prawa. Wskazał, że pozostaje właścicielem działek nr [...] i [...], położonych w obrębie nr [...], które bezpośrednio...
skarżonego terenu i uchwalając skarżony plan miejscowy naruszyły interes prawny skarżącego nie uwzględniając sposobu zagospodarowania jego działek, a priori prowadząc...

II SA/Lu 404/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-12-15

napowietrzania miasta., Ponadto w ocenie skarżącej kwestionowana uchwała narusza interes prawny każdego skarżącego mieszkańca L.: (1) który jako członek wspólnoty...
. wniosła o jej oddalenie., W uzasadnieniu organ podniósł w pierwszej kolejności, że zaskarżona uchwała nie narusza interesu prawnego skarżącej., Okoliczność, że zapisy...

II OSK 2039/15 - Wyrok NSA z 2017-04-07

z nią immisje, będą w bezpośredni sposób oddziaływać na nieruchomość wzywającego, naruszając w ten sposób jego interes prawny., Rada Miasta Poznania nie udzieliła odpowiedzi...
już na etapie przedrealizacyjnym naruszają chroniony prawny interes publiczny oraz chroniony prawnie interes osób trzecich. Zapisy planu powodują pogorszenie jakości życia...

II SA/Kr 492/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-05-18

Powiatowego w M., dnia [...] kwietnia 2006 r.)., Skarżący wskazał, iż kwestionowana uchwała narusza jego interes prawny, a naruszenie polega na tym, że w sposób sprzeczny...
planu., Organ odniósł się także do twierdzeń skargi o naruszeniu przedmiotową uchwała interesu prawnego skarżącego. Organ podniósł, iż planowanie przestrzenne z reguły...

IV SA/Po 229/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-06-07

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z aktualnym studium. Skarżący zarzucili naruszenie ich interesu prawnego poprzez takie ukształtowanie warunków zabudowy...
dla działek nr [...] i [...] naruszają ich interes prawny poprzez takie ukształtowanie sposobu wykonywania prawa własności, które potencjalnie pozwala na całkowitą dowolność...

II SA/Kr 553/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-06-13

, że istnienie interesu prawnego po stronie skarżącego w niniejszej sprawie wynika z prawa cywilnego, bowiem jako właściciel działki leżącej na terenie objętym miejscowym planem...
zagospodarowania przestrzennego ma interes prawny we wszystkich sprawach dotyczących tej własności., W ocenie skarżącego przeznaczenie jego działki de facto wyłącznie...

II SA/Kr 265/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-09-08

wykluczenie zabudowy, co spowodowało naruszenie interesu prawnego skarżącego., Skarżący w kwestii naruszenia procedury uchwalania kwestionowanej uchwały sformułował następujące...
wniosła o jej oddalenie z powodu niewykazania przez skarżącego naruszenia jego interesu prawnego ewentualnie o jej oddalenie wobec bezzasadności skargi., Co do zarzutów...

II SA/Op 74/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-04-24

na przedmiotową uchwałę, bowiem nie narusza jego prawem chronionego interesu prawnego lub uprawnienia. Rada Miejska wskazała także, że studium uwarunkowań i kierunków...
interesem prawnym lub uprawnieniem, ale także zaistniałym w dacie kwestionowania, nie w przyszłości, naruszeniem tego interesu prawnego lub uprawnienia. Jednocześnie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100