Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Organizacje społeczne X
  • Symbol

II SA/Kr 883/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-03-05

wnioskodawca wskazuje, że to postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym dotyczy jego interesu prawnego., Podobnej treści wniosek złożyła A.B. wskazując...
sądowoadministracyjnym na prawach strony wówczas, gdy wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego., Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia 7...

II SA/Rz 463/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-08-08

. 147 § 1 Ppsa)., W niniejszej sprawie skarga została wniesiona na podstawie art. 101 Usg. Przepis powyższy stanowi następująco: 'Każdy, czyj interes prawny...
nie legitymuje ani sprzeczność z prawem zaskarżonej uchwały, ani też stan zagrożenia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12...

II SA/Ka 2379/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-10-02

do wniesienia skargi w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób. Legitymacja do wniesienia skargi służy...
, bowiem organizacji społecznej tylko wówczas, gdy przedmiot sprawy mieści się w zakresie jej statutowej działalności i tylko w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób...

II GZ 195/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-03

postępowania sądowoadministracyjnego może dotyczyć jego interesu prawnego. Wskazując na orzecznictwo sądowe i piśmiennictwo zauważył, że utrwalony jest pogląd...
, iż o tym, czy wnioskodawca ubiegający się o udział w postępowaniu sądowoadministracyjnym ma interes prawny w danej sprawie, decyduje norma prawa materialnego, na której oparto zaskarżony...

I SA 1796/98 - Wyrok NSA z 1999-03-10

przyznaje uprawnienie do wniesienia skargi do sądu administracyjnego dwu kategoriom podmiotów:, - każdemu, kto ma w tym interes prawny, oraz, - w sprawach dotyczących...
interesów prawnych innych osób - prokuratorowi, Rzecznikowi Praw Obywatelskich i organizacji społecznej, jeżeli sprawa mieści się w zakresie jej statutowej działalności...

II FZ 216/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-28

, z późn. zm.) - powoływanej dalej jako 'u.p.o.l.', jest zwolniona z podatku od nieruchomości, dlatego istnieje interes społeczny i prawny do udziału Stowarzyszenia...
, z późn. zm.) - powoływanej dalej jako 'P.p.s.a.' Sąd argumentował, iż o tym, czy wnioskodawca ubiegający się o udział w postępowaniu sądowoadministracyjnym ma interes prawny...

II FZ 217/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-28

.) - powoływanej dalej jako 'u.p.o.l.', jest zwolniona z podatku od nieruchomości, dlatego istnieje interes społeczny i prawny do udziału Stowarzyszenia jako strony w sprawie...
.) - powoływanej dalej jako 'P.p.s.a.' Sąd argumentował, iż o tym, czy wnioskodawca ubiegający się o udział w postępowaniu sądowoadministracyjnym ma interes prawny w danej sprawie...

II SA/Bd 352/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-06-04

postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony. Zgodnie zaś z art. 33 § 2 p.p.s.a. zdanie pierwsze udział...
w charakterze uczestnika może zgłosić również osoba, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego...

II OZ 1063/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-05

w charakterze uczestnika może zgłosić również osoba, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego...
one interes prawny w tej sprawie. Zatem po złożeniu wniosku o dopuszczenie do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania, Sąd weryfikuje posiadanie...

III RN 58/98 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1998-10-08

1. Organizacji społecznej przysługuje legitymacja czynna do złożenia skargi w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób jedynie wówczas...
, że w danym wypadku cel ten 'nie dotyczy osób ani ich interesów prawnych, a tylko interesu faktycznego środowiska naturalnego, do którego przynależą ptaki...
1   Następne >   +2   +5   +10   17