Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ordynacje wyborcze X

III SA/Wr 298/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-11-23

, gdyż dotyczy ona jego interesu prawnego (wyrok NSA z dnia 29 grudnia 2005 r., OSK 507/05 LEX nr 188979)., Na wstępie należy również zauważyć, iż skarżący wyczerpał tryb...
, a jedynie z samego głosowania w tej sprawie. Głosowanie takie, jako obejmujące kwestię jego mandatu, dotyczyło bowiem jego interesu prawnego, a na mocy art. 25 a) usg radny...

VIII SA/Wa 383/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-06

zarządzenie narusza jego interes prawny, bowiem nie określa momentu wygaśnięcia mandatu. Kwestia ta jest ważna, skarżący chce wiedzieć dokładnie kiedy przestanie być radnym...
do złożenia skargi jest również osoba, której interesu prawnego lub uprawnienia dotyczy zarządzenie zastępcze (w tym przypadku radnego). Co prawda, w art. 6 powołanej...

II SA/Po 539/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-09-21

na swój interes prawny nie może brać udziału w głosowaniu w tej sprawie - poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała nr [...] w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego...
została następnie doręczona skarżącemu, umożliwiając mu podjęcie działań w celu ochrony swojego interesu prawnego., Co się tyczy zarzutu skargi dotyczącego...

VIII SA/Wa 145/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-11

, której interesu prawnego lub uprawnienia dotyczy zarządzenie zastępcze. W art. 6 powołanej ustawy zmieniającej wprowadzono zapis, iż ma ona zastosowanie do kadencji...
, to należałoby uznać iż ustawodawca zamiast wyeliminować stan niekonstytucyjności, de facto na określony czas by stan ten przywrócił, pogarszając sytuację prawną radnych...

II SA/Rz 1054/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-11-10

organu gminy do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia., Powyższe regulacje nie oznaczają, iż właściwość rzeczowa sądów administracyjnych rozciąga...

VIII SAB/Wa 19/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-14

podmiotem' jest każdy, kto chce skorzystać z prawa wynikającego z dyspozycji tego przepisu bez konieczności wskazania interesu prawnego lub faktycznego., Wobec powyższego Sąd...

II SA/Bk 241/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-10-08

. 33 par. 1 i 2 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, stwierdził, że wynik postępowania sądowego dotyczy indywidualnego interesu prawnego radnego...
udział może zgłosić osoba, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego. Pozostawiając...

II SA/Bk 326/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-06-19

jednoznacznie wynika, że do złożenia skargi do sądu administracyjnego na zarządzenie zastępcze uprawniona jest również osoba, której interesu prawnego lub uprawnienia dotyczy...
mandatu radnego dla własnych korzyści; (2) art. 91 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym poprzez brak należytego uzasadnienia prawnego przejawiający się tym, że skarżone...

II SA/Bk 824/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-10-16

, której interesu prawnego lub uprawnienia dotyczy to zarządzenie. Przedmiotem skargi w niniejszej sprawie jest zarządzenie zastępcze, w którym stwierdzono wygaśnięcie mandatu...
pod względem zgodności z prawem, nie będąc przy tym związanym zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną. W świetle zaś art. 98a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca...

II SA/Po 467/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-06-13

prawną, a co za tym idzie sprzeczna z interesem społecznym, gdyż zawarty w niej podział Gminy na okręgi wyborcze został niezgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 5...
ani też z sołtysami. Podnieśli, że uchwała narusza ich interesy prawne, jako mieszkańców Gminy zainteresowanych wyborami organów uchwałodawczych. Ponadto wyjaśnili...
1   Następne >   +2   5